Vantaan Vihreät antoivat lausunnon ympäristöministeriölle metsähallituksen selvityksestä Sipoonkorven kansallispuiston perustamisedellytyksistä. Vantaan Vihreät edellyttävät, että Sipoonkorven suojelluista osista on mahdollisimman pian muodostettava kansallispuisto metsähallituksen laatiman niin sanotun laajimman vaihtoehdon mukaisesti.

Laajimmassa vaihtoehdossa puistoon liitetään myös rannikon Natura-alueet sekä varmistetaan Sipoonkorven metsämantereen ja Natura-alueiden ekologisten yhteyksien säilyminen metsäkäytävien avulla. Laajinta kansallispuistovaihtoehtoa voidaan lisäksi täydentää ympäristöjärjestöjen esittämillä lisäyksillä sekä yksityisten maanomistajien kanssa tehtävillä vapaaehtoisilla maakaupoilla.

Sipoonkorpi kuuluu myös pääkaupunkiseutua kiertävään Viherkehään, jonka säilyminen rakentamattomana ja pilaamattomana on keskeistä koko alueen virkistyskäytölle ja luonnon hyvinvoinnille. Vantaan Vihreiden mielestä vain kansallispuisto takaa varmimmin Sipoonkorven luontoarvojen säilymisen ja alueen retkeilyn ja virkistyskäytön tasapainoisen kehittämisen. Helsingin suunnittelema alueen eteläosan uudisrakentaminen täytyy sopeuttaa alueen ekologisiin reunaehtoihin ja tinkiä tarvittaessa alueelle suunnitelluista asukas- ja rakennusmääristä. Rannikon ja metsämantereen ekologisista yhteyksistä ja luonnon monimuotoisuudesta ei voida käydä tässä yhteydessä kauppaa.

Vantaan Vihreiden mielestä Vantaan kaupunki on toiminut Sipoonkorven suojelussa esimerkillisesti. Vantaan Vihreät toivovat, että Vantaa ottaa myös jatkossa korven ainutlaatuisuuden huomioon kaavoitussuunnitelmissaan ja yhteistyössään Helsingin kanssa.

Kun Siponkorven kansallispuisto saadaan perustettua, Vantaalla on myös korven kävijävirtojen ohjaamisessa tärkeä rooli. Vantaan Kuusijärvestä voidaan muodostaa kansallispuiston keskeinen portti ja opastuskeskus. Myös Sotungissa toimivan ja palkitun Vantaan luontokoulun edellytykset voidaan tässä yhteydessä turvata aiempaakin paremmin.

 

Lisätietoja:

Ismo Tuormaa, p.0400 705 525.
Kimmo Jääskeläinen, p. 040 5899 158.
Riikka Åstrand, puheenjohtaja, Vantaan Vihreät ry, p. 050 5394 555.
Anniina Kostilainen, valtuustoryhmän puheenjohtaja, p. 044 5840 164.