Vihreitä saavutuksia 2017-2021

Ilmastonmuutosta torjuva Vantaa

 • asetettiin tiukka tavoite: Vantaa on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä
 • hyväksyttiin kaupungille resurssiviisauden tiekartta, joka viitoittaa tien tavoiteltuun hiilineutraaliuteen
 • Vantaan ratikan suunnittelu käyntiin!
 • palkattiin kaupungille ilmastoasiantuntija
 • kasvatetaan joukkoliikenteen käyttöä
 • edistetään pyöräilyä: rakennetaan pyöräilyn laatukäytäviä, kehitetään pyöräpysäköintiä ja uudistetaan pyörätieverkoston opasteita
 • puurakentamista lisätään kaupungin rakentamisessa ja yksityisen rakentamisen hankkeissa

Lähiluonnosta huolehtiva Vantaa

 • ötököiden teemavuosi 2019-2020 (Vihreiden idea!)
 • Tussinkosken, Vierumäen metsän, Lammaslammen ja Linnaisten metsän suojelu
 • vieraslajien torjuntatalkoita
 • selvitetään lähiluontokummitoiminnan käynnistämistä
 • kaavahankkeissa edellytetään monipuolista viherrakentamista ja testataan viherkerrointyökalua
 • glyfosaatista torjunta-aineena luopumista selvitetään ja nopeutetaan
 • luontoselvityksiä: lahokaviosammal, puroluonto, arvokkaiden kohteiden huomioiminen kaavavalmistelussa
 • ei puiden hakkuita lintujen pesintäkaudella!
 • vahvistettiin Kiilan alueen pintavesien tarkkailua
 • vihreät tavoitteet etenivät uudessa yleiskaavassa laajasti: ekologiset verkostot, joukkoliikenteen mahdollisuudet ja järkevä tiivistäminen lähiluonto ja väljyys turvaten

Kasvatukseen ja koulutukseen panostava Vantaa

 • subjektiivinen päivähoito-oikeus palautettiin kaikille vantaalaisille lapsille 1.8.2018 alkaen
 • kotihoidontuen kuntalisä säilyy vuonna 2021
 • varhaiskasvatuksen psykologipalvelujen pilotointi ja vakiinnuttaminen osaksi kaupungin palveluita
 • koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmien ratkominen: lisärahaa korjauksiin, puhdasilmapaviljonki, oirekysely, väistötilojen riittävyyden varmistaminen
 • vahvistettiin kolmiportaista tukea perusopetuksessa
 • leikkipuistoruokailun pilotointi ja laajentaminen varhaiskasvatuksen ja nuorisopalveluiden yhteistyönä
 • lapsivaikutusten arviointi otetaan systemaattisesti käyttöön
 • varhaiskasvatuksen avoimia palveluita ja kerhotoimintaa kehitetään vastaamaan entistä paremmin perheiden tarpeisiin
 • päiväkotien pihojen monimuotoisuutta lisätään

Hyvinvoinnista huolehtiva Vantaa

 • maksuton ehkäisy kaikille alle 20-vuotiaille, maksuton pitkäaikainen ehkäisy alle 25-vuotiaille
 • lastensuojeluun lisärahaa 200.000 euroa vuodelle 2018
 • vahvistetaan terapeuttista vauvaperhetyötä
 • lisättiin vakansseja vanhusten kotihoitoon
 • torjutaan ikääntyneiden yksinäisyyttä
 • parannetaan lyhytterapian saatavuutta
 • lisätään iltavastaanottoja terveysasemilla ja vakansseja puhelinpalveluun

Eriarvoisuutta torjuva Vantaa

 • kehitetään suonensisäisiä huumeita käyttävien liikkuvaa terveysneuvontaa
 • laajennettiin ruiskuroskisten verkostoa kymmenellä uudella astialla 2020
 • torjutaan segregaatiota myönteisen erityiskohtelun ohjelmalla
 • vähennetään segregaatiota myös kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen keinoin
 • kehitetään kohdennettua lääkäripalvelua pitkäaikaistyöttömille, joilla terveysongelmat ovat työllistymisen esteenä

Vetovoimainen Vantaa

 • kesäkeidas rakentuu Tikkurilan uimahallin läheisyyteen: kahluualtaita, piknikalue, oleilua ja pelailua!
 • uimahalli rakentuu Elmoon, myös varaus maauimalalle
 • henkilöstölle mahdollisuus ylimääräisiin palkattomiin vapaisiin 2021
 • parannetaan kaupungin henkilöstön työhyvinvointia
 • kaupunki tukee ja mahdollistaa ennakkoluulottomasti karkeakulttuurin erilaisia tapahtumia ja kaikenkokoisia asukas- ja yhdistyslähtöisiä tapahtumia
 • lisätään Vantaan houkuttelevuutta asuinpaikkana rakentamalla muun muassa town house -tyyppisiä taloja
 • rakennetaan arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti korkealaatuista kaupunkia

Taloudeltaan vakaa Vantaa

 • valmistellaan ohjelma kaupungin tulopohjan vahvistamiseksi
 • kehitetään työkaluja toimialarajat ylittävien budjettivaikutusten arviointiin
 • vahvistetaan ja tehostetaan kaupungin eri toimialojen yhteistyötä ja tiedonkulkua
 • arvioidaan systemaattisesti, onko palvelu kannattavampaa tuottaa omana toimintana vai ostopalveluna

Avoin ja yhdenvertainen Vantaa

 • anonyymin rekrytoinnin kokeilu
 • Pride-liputus kaupungintalolla
 • lisätään asukkaiden osallisuutta
 • lisätään kaupunkikonsernin avoimuutta: yhtiöiden päätöstiedotteet nettiin