Turvallisempi tila

Kaikessa Vantaan Vihreiden toiminnassa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita.  Turvallisemman tilan periaatteilla pyritään luomaan käytänteitä, joiden avulla jokainen pystyy edistämään yhdenvertaisempaa ja turvallisempaa ilmapiiriä.

Meille turvallisempi tila tarkoittaa sitä, että jokaisella on vapaus osallistua toimintaan sellaisena kuin on, ilman pilkkaa, syrjintää tai häirintää. Turvallisemmassa tilassa kunnioitetaan henkilön itselleen määrittämiä identiteettejä ja käsitellään muun muassa arkoja aiheita kunnioittavasti.

Vantaan Vihreiden tapahtumat, tilaisuudet ja keskusteluryhmät ovat ehdottomasti häirinnästä ja syrjinnästä vapaata aluetta. Kaikki niin fyysisesti paikanpäällä kuin verkossa tapahtumiin osallistuvat henkilöt sitoutuvat tähän. Jos koet tai huomaat tapahtumassa häiritsevää tai syrjivää käytöstä, ilmoita siitä tapahtuman, tilaisuuden tai keskusteluryhmän omille häirintäyhdyshenkilöille.

Kiireettömissä asioissa tai tapahtumiemme ulkopuolisen toiminnan puitteissa (verkkotyöskentely, kokoukset, muu vuorovaikuttaminen) voit antaa myös nimetöntä palautetta yhdenvertaisuuslomakkeen kautta täällä. Kaikki yhteydenotot käsitellään luottamuksellisesti.

 

Turvallisemman tilan periaatteet

  • Jokainen määrittelee itse itsensä. Meillä kaikilla on olettamuksia ja ennakkoluuloja toisista ihmisistä. Yritä tunnistaa tekemäsi olettamukset ja huomioida ihmisten moninaisuus.
  • Kunnioita henkilön itselleen määrittämiä identiteettejä ja kohtaa hänet avoimesti. Pyrimme aktiivisesti toiminnallamme ja sanavalinnoillamme välttämään tekemästä oletuksia toisesta hänen taustoistaan tai mielipiteistään ihonvärin, muiden ulkoisten ominaisuuksien tai puheen perusteella. Vältämme tekemästä oletuksia toisen identiteetistä, sukupuolesta tai seksuaalisuudesta.
  • Keskustelemme kunnioittavasti ja avoimesti. Luomme yhdessä myönteisen, oppimiseen innostavan ilmapiirin. Emme halvenna tai nolaa toisia: ei ole olemassa oikeita tai vääriä kysymyksiä. Palautetta annettaessa keskity antamaan rakentavaa palautetta ja ole valmis dialogiin.
  • Käsittelemme arkoja aiheita kunnioittavasti ja sensitiivisesti. Muistamme, että ne voivat olla toisille henkilökohtaisia. Käytämme tarvittaessa sisältövaroituksia. Sisältövaroituksilla ilmoitetaan, että käsiteltävä asia voi sisältää jotain henkilöitä järkyttävää tai loukkaavaa materiaalia.
  • Huolehdimme siitä, että jokaisella on tilaa. Kaikilla on oltava mahdollisuus tulla kuulluksi ja päästä osalliseksi. On tärkeää kunnioittaa toisen tapaa osallistua ja tunnistaa, että osallistumistapoja on monia – kaikki eivät halua olla yhtä paljon äänessä tai esillä.
  • Kunnioitamme muiden fyysistä ja henkistä koskemattomuutta sekä heidän itselleen asettamia rajoja.
  • Emme salli väkivaltaa, häirintää, rasismia tai syrjivää käytöstä tai kielenkäyttöä. Emme toisinna puheessamme, teoissamme tai käytöksessämme rasistisia ja syrjiviä stereotypioita edes “vitsillä” tai “ironisesti”. Emme käytä ableistisia eli vamman tai terveydentilan perusteella halventavia termejä.
  • Pyri tunnistamaan omat etuoikeutesi suhteessa muihin ja toimi se tiedostaen. Etuoikeuksilla tarkoitetaan etuja, joita yksilöt saavat kuulumalla tiettyihin sosiaalisiin ryhmiin. Etuoikeudet liittyvät muun muassa sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, ihonväriin, luokkaan, kieleen, terveydentilaan tai uskontoon.
  • Kaikki tekevät erehdyksiä. Jos meille huomautetaan turvallisemman tilan periaatteiden rikkomisesta tai toimimme muuten väärin, otamme asiasta vastuun ja pyydämme anteeksi. Suhtaudumme myös ymmärtäväisesti toisten virheisiin ja pyrimme sopimaan asian mahdollisuuksien mukaan toisen kanssa.
  • Puutumme epäkunnioittavaan käyttäytymiseen ja tarjoamme tukea syrjintää kohdanneelle. Ongelmatilanteissa voit myös ottaa yhteyttä tapahtuman, tilaisuuden tai keskusteluryhmän häirintäyhdyshenkilöihin tai antaa nimetöntä palautetta yhdenvertaisuuslomakkeen kautta täällä.

 

Periaatteet hyväksytty Vantaan Vihreiden hallituksen kokouksessa 22.3.2022.