Vantaan vihreän valtuustoryhmän tiedote 18.6.2010
                                                                                                                         
Demarit oikeilla jäljillä metropoliohjelmassaan –
TERVEYDENHUOLTO KESKITETTÄVÄ KOKONAISUUDESSAAN SEUTUHALLINNOLLE
 
Vantaan vihreät pitävät oikeansuuntaisena demareiden tuoreessa metropoliohjelmassa esitettyä linjausta seutuhallinnon toteuttamisessa. Helsingin, Espoon ja Vantaan vihreät ovat jo vuonna 1998 esittäneet että pääkaupunkiseudulle tulisi luoda työssäkäyntialueen kattava seutuhallinto, jolle keskitettäisiin vaikutuksiltaan kuntarajat ylittävä päätöksenteko. Nykyinen kuntayhtymien omistajaohjaus perustuu kunkin kunnan omia etuja painottavaan osaoptimointiin, joka ei huomioi koko seudun etua. Tämä johtaa päällekkäiseen hallintoon. ”Toimiakseen seutuhallinnon ylimmän päätöksentekoelimen, seutuvaltuuston tulee olla suorilla vaaleilla valittu”, vaatii valtuustoryhmän puheenjohtaja Anniina Kostilainen. Demareiden metropoliohjelmasta poiketen vihreät pitävät perusteltuna, että seutuhallinnolla on oma itsenäinen verotusoikeus. Kunnallisvero koostuu tällöin pääkaupunkiseudulla kahdesta osasta; seutuveroprosentista ja kuntaveroprosentista. ”Tälläinen veromalli olisi omiaan tasaamaan kuntien välisiä tuloeroja”, muistuttaa kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Petteri Niskanen.

Terveydenhuolto osaksi seutuhallintoa

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtaminen ja omistajaohjaus on ollut tapetilla viimeiset vuodet. Kunnat ovat olleet tyytymättömiä siihen, että sairaanhoitopiiri ei ole pystynyt säästämään samassa tahdissa omistajakuntien kanssa. Samalla kunnat ovat kuitenkin pitäneet kiinni itselleen tärkeistä investoinneista ja hankkeista HUS:ssa. HUS on hyvä esimerkki siitä, mihin nykyinen omistajaohjaus johtaa.

Vihreät esittävät selvitettäväksi, olisiko terveydenhuollon järjestäminen tarkoituksenmukaisinta keskittää pääkaupunkiseudulla seutuhallinnolle sekä perusterveydenhuollon, että erikoissairaanhoidon osalta. Nykyinen järjestelmä, missä terveydenhuollon järjestämisvastuu on useilla eri tahoilla, johtaa väistämättä tehottomuuteen. ”Keskittämällä rahat ja päätösvalta yhteen paikkaan, päästään käsiksi potilaiden kannalta optimaalisiin hoitoketjuihin”, sanoo HYKS lautakunnan jäsen Sirpa Pajunen. Vantaan vihreiden mallissa seutuhallinto vastaisi terveyspalveluiden järjestämisestä ja rahoittaisi ne seutuverolla ja valtionosuuksilla.

Terveydenhuoltoon liittyy joitakin yksittäisiä palveluita, jotka ovat luonteeltaan lähipalvelun luonteisia. Esitetyssä mallissa kunta voisi ostaa esimerkiksi kouluterveydenhuollon ja neuvolatoiminnan tuottamisen seutuhallinnolta määrittelemässään laajuudessa. Peruskunnalla olisi lisäksi jatkossakin sananvalta terveydenhuollon palveluverkon yksityiskohtaisessa suunnittelussa.

Lisätietoja:
valtuustoryhmän pj. Anniina Kostilainen, p. 044 5840164
HYKS lautakunnan ja kaupunginhallituksen jäsen Sirpa Pajunen, p. 050 5770982
kaupunginhallituksen 2. vpj. Petteri Niskanen, p. 0400 908020