Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Vihreä valtuustoryhmä on halunnut painottaa omassa budjettikäsittelyssään kahta tärkeää teemaa: ennaltaehkäisevää työtä sekä ilmastonmuutoksen torjumista.

Olemme huolestuneita lasten ja nuorten asemasta Vantaalla. Pitää muistaa, että hyvinhoidetut peruspalvelut ovat parasta ennaltaehkäisyä. Paras ennaltaehkäisevä työ tehdään perheiden arjessa, siellä missä perheet elävät ja käyttävät peruspalveluita. Vanhempien voimavaroja lastensa ensisijaisina kasvattajina on vahvistettava ja lasten päivähoitoon on panostettava. Lasten on saatava päivähoidosta sellaiset lähtökohdat, että he pärjäävät elämässään. Jos päivähoidon resurssit ovat liian tiukat, eivät työntekijät pysty päivittäisessä työssään havainnoimaan lasten orastavia ongelmia.

Ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö, perheneuvolatyö ja päiväkodit tarvitsevat lisää tekeviä käsiä, kuulevia korvia ja turvallisia sylejä. Hienoa, että lastensuojeluun on saatu lisää resursseja budjettineuvotteluissa.

Vihreä valtuustoryhmä on tyytyväinen siihen, että rahat kolmannen sektorin avustuksiin löytyivät budjettineuvotteluissa. Kolmannen sektorin tekemä työ on kaupunkilaiselle korvaamattoman tärkeää. Yhteisyötahona kolmannen sektorin toimijat ovat lähellä kuntalaisia ja tavoittavat heidät usein jo ennen suurempien ongelmien kasaantumista. Siksi enneltaehkäisevän työn teossa järjestöjen antama panos on arvokas lisä julkisen sektorin/ kunnan tarjoamiin palveluihin.

Sipoonkorven kansallispuiston perustamisessa on otettu askel eteenpäin. Vaikka hallitus esittääkin kansallispuiston ensimmäiseksi vaiheeksi suppeaa aluetta, tulee kansallispuiston laajentamisen ja viheryhteyksien turvaamisen olla myös Vantaan tavoitteena, kun Östersundomin alueen jatkotoimista päätetään. Sipoonkorven kansallispuisto ja sitä ympäröivät luontoalueet tulevat olemaan merkittävä osa seudullista viherkehää.

Tulevassa Uudenmaan maakuntakaavassa tuleekin kiinnittää erityistä huomiota
pääkaupunkiseudun viherkehän vahvistamiseen. Alue on valtakunnallisesti arvokas
luonnolle ja yli miljoonan suomalaisen virkistyskäytölle. Viherkehä alkaa ja päättyy Itämereen. Sieltä löytyy uusmaalaisen luonnon koko kirjo jylhistä metsistä, kallioista, soista ja perinnemaisemista reheviin lintuvesiin ja rakentamattomaan järviluontoon.

Vantaanjoen ja Keravanjoen veden laadun parantamiseksi on lisättävä yhteistyötä muiden, erityisesti yläjuoksun kuntien kanssa. Vantaalaisten pienvesien tilaan on kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota, ja purojen ja ojien tilan parantamiseksi on tehtävä töitä. Lentokentän vaikutuspiirissä olevien pienvesistöjen kunnostamiseen on saatava kumppaniksi Finavia.

Vantaa on asettautunut ilmastonmuutoksen torjunnassa kuntasektorin kärkipaikalle asettamalla Vantaa-sopimuksen yhteydessä 5 % keskimääräisen vuotuisen päästövähennystavoitteen. Erityisen ilahduttavaa oli, että kaikki keskeiset ryhmät toivat kaupunginhallituksen budjettineuvottelujen yhteydessä omia esityksiä ilmastonmuutoksen vastaisen työn vahvistamiseksi. Vantaalla on jo tehty paljon hyvää ilmastonmuutostyötä. Nyt hyvää nostetta täytyy pitää yllä. Vantaa voisi reippaasti nostaa profiiliaan ilmastonmuutokseen vakavasti suhtautuvana kuntana.

Vihreä valtuustoryhmä iloitsee siitä, että puurakentaminen lisääntyy Vantaalla. Puurakentamisen tuomia mahdollisuuksia kannattaisi hyödyntää huomattavasti laajemmin paitsi kaupungin omassa uudis- ja korjausrakentamisessa, myös kaavoituksen keinoin. Puurakentaminen on erittäin ilmastoystävällistä, etenkin silloin kun puulla korvataan betonin ja tiilen käyttöä. Hyvät valtuutetut, tiesittekö, että sementtiteollisuus tuottaa viisi prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä. Lentoliikenteen osuus on puolet tuosta. Miettikääpä, kuinka merkittäviin päästövähennyksiin puun käytöllä päästäisiin!

Hyvät valtuutetut, vaikka taloudellinen tilanne Vantaalla on tänäkin vuonna äärimmäisen tiukka, voimme kuitenkin olla tyytyväisiä monesta asiasta. Vantaalla tapahtuu paljon positiivista kehitystä, jonka myötä tulemme saamaan taloutemme kuntoon. Vantaalla on hyvä tekemisen meininki, ja siitä me voimme olla ylpeitä.

Lisätietoja: Valtuustoryhmän puheenjohtaja Anniina Kostilainen 044 5840164