Östersundomin alueen rakentamisessa lähtökohtana tulee olla luonnon asettamat ehdot. Jatkotyössä tulee edetä varjokaavan suuntaan, niin että asukasmäärän on nyt esitettyä huomattavasti pienempi, jotta pystytään säästämään alueen tärkeät luontoalueet koskemattomina sekä leveämmät puskurivyöhykkeet Natura-alueiden ja Sipoonkorven kansallispuiston ympärillä. Näin toimien ehkäistään kaava-alueen painetta Naturan merkittävään heikentämiseen ja pitkäkestoiseen oikeusprosessiin.

Alueen ekologisia ja virkistyskäyttöä palvelevia viherkäytäviä tulee edelleen leventää, jotta kaavassa pystyttäisiin turvaamaan lain vaatima luonnonsuojelualueiden kytkeytyneisyys ja toimivat viheryhteydet. Vantaan puoleinen Länsisalmen metsän luonnonsuojelualue on osa merenrannan Natura-alueilta Mustavuoresta Kasabergetin kautta pohjoiseen johtavaa eliöstölle erittäin tärkeää viherkäytävää, joka on edelleenkin esitetty liian kapeana. Lisäksi se katkeaa Porvoontien varren tiiviiseen rakentamiseen.

Kaavamerkintöjä ja – määräyksiä tulee tarkentaa ja monipuolistaa, mm. esittää omalla kaavamerkinnällä luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat alueet (luo).

Pikaraitiotie sopii kaupunkimaiseen rakentamiseen, ja voi korvata metron. Kaavassa tulee tarkastella pikaraitiotievaihtoehtoa tiiviin kaupunkirakentamisen mallissa. Metroa halvempana vaihtoehtona pikaraitiotie antaa mahdollisuuden säilyttää viherkäytävät ja arvokkaimmat luontoalueet metroa paremmin.

Anniina Kostilainen