Vantaan talouden tasapainottamis- ja velkaohjelmassa esitetään mittavia leikkauksia kaupungin tuottamiin peruspalveluihin. Säästöt kohdistuvat erityisesti sosiaali- ja terveystoimeen sekä sivistystoimeen, koska kaupungin käyttötalouden menoista yli 85 % syntyy käytännössä näillä toimialoilla, kuten alla olevasta taulukosta ilmenee. Liki 40 miljoonan euron leikkauksia käyttötalouteen on mahdotonta kohdistaa ilman, että ne koskisivat sosiaali- ja terveystointa.

Vantaan kaupungin käyttötalouden menot talousarviossa 2012 
Sosiaali- ja terveystoimi  378 milj. eur
Erkoissairaanhoito 190 milj. eur
Sivistystoimi 343 milj. eur
Ammatillinen koulutus ja aikuisopetus 36 milj. eur
Vapaa-ajan ja asukaspalvelut 38 milj. eur
Työllisyyspalvelut 19 milj. eur 
Maankäyttö 59 milj. eur
Joukkoliikenne 40 milj. eur
Ympäristö  4 milj. eur
Rakennusvalvonta 3 milj. eur 
Tilakeskus *) 115 milj. eur
 *) sisäistä laskutusta muille toimialoille  


Vantaan verotulot riittävät käyttötalouden menojen kattamiseen, toisin kuin Helsingissä. Ongelman muodostavat investointien rahoituys, sekä kaupungille kertynyt kokonaisvelka. Vantaalla velkaa on kaksinkertainen määrä (4 227 eur/as) kuin Helsingissä (2 157 eur/as). Yhtenä vaihtoehtona talous- ja velkaohjelmassa on mainittu kaupungin omaisuuden myynti. Käytännössä tämä tämä tarkoittaa maaomaisuuden lisäksi Vantaan Energia Oy:tä, josta kaupungin omistusosuus on 60%. Myyntiä vaikeuttaa se, että kaupunki myi vuosituhannen vaihteessa yhtiöstä Helsingin Energialle 40 %:n vähemmistöosuuden. Samalla laadittiin osakassopimus, jonka mukaan Helsingin Energialla on etuosto-oikeus yhtiöön, mikäli Vantaa päättää luopua enemmistöosuudestaan.