Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 27.5.2013.

Hel­sin­gin Sa­no­mien pää­kir­joi­tus (23. 5.) to­te­si op­pi­so­pi­muk­sen ole­van kel­vol­li­nen pe­rus­kou­lun jäl­kei­nen va­lin­ta. Kir­joi­tuk­ses­sa Sak­san me­nes­ty­nyt op­pi­so­pi­mus­mal­li ase­tet­tiin vas­tak­kain pe­rin­tei­sen suo­ma­lai­sen kou­lu­tus­ajat­te­lun kans­sa.

Op­pi­so­pi­mus on tär­keä työ­ka­lu kamp­pai­lus­sa nuor­ten osat­to­muut­ta vas­taan. Ny­kyi­ses­sä muo­dos­saan op­pi­so­pi­mus ei kui­ten­kaan so­vel­lu juu­ri pe­rus­kou­lun päät­tä­neil­le nuo­ril­le.

Op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tus on suun­ni­tel­tu alun pe­rin ai­kui­sil­le. Ky­sees­sä on vaa­ti­va opis­ke­lu­muo­to, jo­ka edel­lyt­tää oma-aloit­tei­suut­ta, elä­män­hal­lin­taa ja pit­kä­jän­tei­syyt­tä. Myös yri­tyk­sen kan­nal­ta op­pi­so­pi­mus so­pii en­nen kaik­kea jo työ­elä­mäs­sä ole­vien nuor­ten ai­kuis­ten kou­lut­ta­mi­seen.

On­nek­si ny­ky­mal­lin puut­teet on huo­mat­tu. Työ­mi­nis­te­ri Lau­ri Iha­lai­nen (sd) to­te­si edus­kun­nan ky­se­ly­tun­nil­la 23. 5. hal­li­tuk­sen har­kit­se­van op­pi­so­pi­muk­sen pilk­ko­mis­ta useam­man yri­tyk­sen kes­ken. Täl­löin nuo­ret sai­si­vat laa­jem­man ko­ke­muk­sen oman alan­sa yri­tyk­sis­tä, ei­kä yri­tys­ten tar­vit­si­si ot­taa vuo­sia kes­tä­vää ris­kiä pal­ka­tes­saan nuo­ren op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­seen.

Van­taan kau­pun­ki on ke­hit­tä­nyt tue­tun op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sen mal­lin, jos­sa opis­ke­li­jan työ- ja op­pi­mis­tai­to­ja py­ri­tään vah­vis­ta­maan eri­lai­sin tu­ki­toi­min ko­ko kou­lu­tuk­sen ajan. Tut­tu nuo­ri­so­työn­te­ki­jä on val­mis aut­ta­maan, mi­kä­li nuo­ri tar­vit­see apua esi­mer­kik­si vel­ka-, asun­to- tai mie­len­ter­veys­on­gel­mien kans­sa. Op­pi­mi­nen ta­pah­tuu kau­pun­gin työ­pai­kal­la, min­kä jäl­keen nuor­ta au­te­taan so­pi­van yri­tyk­sen löy­tä­mi­ses­sä.

Yli 90 pro­sent­tia tue­tun op­pi­so­pi­muk­sen käy­neis­tä työl­lis­tyy va­pail­le mark­ki­noil­le. Tuet­tu op­pi­so­pi­mus on pa­ras vaih­to­eh­to mo­nil­le pe­rus­kou­lun päät­tä­neil­le nuo­ril­le, sil­lä nuo­ren on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa am­ma­til­li­nen tut­kin­to il­man, et­tä hä­net jä­te­tään vail­le tar­vit­se­maan­sa tu­kea.

Kan­sain­vä­li­sen kil­pai­lun maail­mas­sa am­ma­til­li­nen kou­lu­tus on te­hok­kain reit­ti ulos ul­ko­puo­li­suu­des­ta ja pe­riy­ty­väs­tä köy­hyy­des­tä. Jo­kai­nen nuo­ri an­sait­see mah­dol­li­suu­den ta­voi­tel­la on­nel­lis­ta elä­mää taus­tas­taan riip­pu­mat­ta.

Ou­ti Alan­ko-Ka­hi­luo­to
kan­san­edus­ta­ja (vihr)

ope­tus­lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Hel­sin­ki
Joel Lin­nain­mä­ki
va­ra­val­tuu­tet­tu (vihr), so­siaa­li- ja ter­veys­lau­ta­kun­nan jä­sen, Van­taa