Tikkurilankosken kunnostuksesta on laadittu esiselvitys, jota käsitellään tiistaina Vantaan teknisessä lautakunnassa ja sen jälkeen kaupunginhallituksessa. Selvityksessä esitetään Tikkurilan padon osittaista purkamista, jossa otetaan huomioon myös paikan kulttuurihistoriallinen merkitys. Muinainen Tikkurilankoski on tarkoitus kunnostaa meritaimenen lisääntymisalueeksi. Ranta-alueiden virkistyskäyttömahdollisuuksia parannetaan. Vantaan Vihreät haluaa kiirehtiä padon purkamista ja kosken kunnostamista, joilla olisi huomattava merkitys Tikkurilan keskusta-alueen vetovoimaisuudelle.

Tikkurilan pato on mahdollistanut Keravanjoen vesivoiman käytön pellavaöljyn eli vernissan puristamisessa, mikä on ollut lähtökohtana Tikkurilan teolliselle kehitykselle. Käytöstä poistunut pato vaatisi säilytettäessäkin kunnostamista. Kun pato puretaan, patoaltaasta paljastuu vanha Tikkurilankoski, josta tulisi erinomainen taimenen poikastuotantoalue. Uhanalainen meritaimen pyrkii jo nousemaan padolle. Jos taimenkanta vahvistuu, myös virkistyskalastus voi tulla mahdolliseksi.

– Tikkurilakosken kunnostus parantaa merkittävästi Keravanjoen ja koko Vantaanjoen vesistön arvoa vaelluskalajokena ja kaupunkilaisten virkistysalueena, toteaa vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Timo Juurikkala.

– Patojen purkaminen ja vaelluskalojen luontaisten lisääntymispaikkojen kunnostus on herättänyt laajaa kiinnostusta Suomessa. Tikkurilan padon purkamiselle ja kosken kunnostukselle on nyt löytynyt vaihtoehtoja, jotka mahdollistavat nopean ja yksimielisen etenemisen kunnostuksen toteutuksessa. Alueen muukin virkistyskäyttö saisi uutta puhtia, voisiko kuvitella jopa uimarantaa Tikkurilaan, pohtii valtuutettu Anssi Aura.

Vantaan Vihreät kannattaa Tikkurilankosken kunnostamista laajimman vaihtoehdon mukaan. Hankkeen nopealla toteuttamisella ja avoimella tiedottamisella Vantaan kaupunki voi hyödyntää hankkeesta saatavan esimerkkiarvon vesistöjen ja elinympäristön kunnostuksessa. Kunnostetulla Tikkurilankoskella voi olla myös kansainvälistä merkitystä ja se on jo herättänyt kiinnostusta lupaavana esimerkkikohteena ulkomaisten jokikunnostajien keskuudessa. Parantuneiden lentokenttä- ja raideyhteyksien ansiosta Tikkurilaa voidaan entistä paremmin markkinoida myös kansainvälisesti kiinnostavana, luonnonläheisenä kaupunkikeskustana.
Lisätietoja:

Timo Juurikkala, valtuustoryhmän puheenjohtaja
puh. 040 555 4013

Anssi Aura, kaupunginvaltuutettu
puh. 044 999 8888

Jukka Jormola, teknisen lautakunnan jäsen
puh. 040 512 8801