Lemminkäinen hakee ympäristölupaa kiviaineksen ottamiseen Luoteis-Vantaalla noin 20 hehtaarin alalta. Hankkeen ympäristöhaitat ovat merkittävät, eikä lupaa pidä Vantaan Vihreiden mielestä antaa.

– Kiviaineksesta ei ole eteläisessä Suomessa pulaa. Pakottavaa tarvetta uuden louhosalueen avaamiseksi ei ole. Kiviaineksen ottaminen muuttaa ympäristöä peruuttamattomasti. Louhoksia ei pidä päästää syntymään sinne tänne. Maakuntakaavassa on osoitettu kiviainesten ottamiseen soveltuvat paikat, eikä Lemminkäisen hankealue kuulu niihin, Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Timo Juurikkala toteaa.

Königstedtin vuoren louhoksen käynnistämisellä olisi merkittäviä ympäristövaikutuksia. Alueen välittömässä tuntumassa on Lamminsuon luonnonsuojelualue ja Riipilän vanhan metsän suojelualue. Haitalliset vaikutukset näihin olisivat merkittävät. Vaikutukset maisemaan olisivat peruuttamattomat.

– Vantaan voimassa olevassa yleiskaavassa alue on varattu maa- ja metsätalousalueeksi. Lemminkäisen mukaan alue maisemoitaisiin kymmenen vuoden louhinnan jälkeen. Paikalla olisi silloin syvä monttu, eikä ympäristö ikinä palautuisi ennalleen. Louhinnan aikana haitat ulottuisivat laajalle alueelle pölyn, melun ja rekkarallin muodossa, Vantaan Vihreiden puheenjohtaja Eve Rämö muistuttaa.

Uudenmaan maakuntakaavassa määritetään tärkeä ekologinen verkosto, jolla tuetaan luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja lajiston liikkumismahdollisuuksia. Lemminkäisen hankkeen kohdalla on tärkeä itä-länsisuuntainen ekologinen yhteys, jonka kivilouhos tuhoaisi. Yhteys on tärkeä osa Helsingin seudun viherkehää, joka yhdistää Nuuksion, Porkkalan, Sipoonkorven, Meikon, Petikko-Vestran ja keskisen Uudenmaan metsä- ja peltoalueet sekä Sipoon, Helsingin ja Espoon edustan saariston. Helsingin seudun viherkehä on kansainvälisestikin merkittävä metropolialueen viheralueverkosto.

Vantaan Vihreät painottaa luonnon monimuotoisuuden turvaamista ja viherkehän kehittämistä. Lemminkäisen kivilouhoshanke lyö korville näitä molempia. Louhokselle ei pidä antaa lupaa.

Lisätietoja:
Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Timo Juurikkala
040 5554013
timo.juurikkala@vantaanvihreat.fi

Vantaan Vihreiden puheenjohtaja Eve Rämö
044 9741458
eve.ramo@vantaanvihreat.fi