Kaupunginvaltuuston kevätkauden viimeisessä kokouksessa valtuustolle tuotiin tiedoksi vuoden 2017 talousarvion laadinnan kehys. Talousarviota lähdetään laatimaan tiukoissa tunnelmissa. Kehyksessä kaupungin tulos on peräti 77 miljoonaa euroa miinuksella. Talousarvio tarkentuu lautakuntien talousarviokäsittelyn yhteydessä ja tarkat luvut ovat saatavilla vasta syksyllä. Kuitenkin jo nyt on nähtävissä, että talousarvion laadinta tulee olemaan äärettömän haasteellista. Verotulojen heikko kehitys ja kasvava asukasmäärä muodostavat erittäin vaikean yhtälön. Vihreiden pelkona on, että talousarvio laaditaan liian tiukaksi, eikä siinä pystytä huomiomaan riittävällä tavalla kasvavan väkimäärän aiheuttamaa palvelun tarpeen kasvua.

Esitykset sitoviksi tavoitteiksi vuodelle 2017 sisältävät hyviä tavoitteita, kuten kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 4 % vuoden 2017 aikana, lasten osallisuuden lisääminen toiminnan suunnittelussa sekä sähköisten työvälineiden käytön lisääminen kaupungin toiminnassa. Sitovista tavoitteista puuttuu kokonaan tasa-arvon edistäminen. Vantaa on ollut vuosikausia edelläkävijä mm sukupuolivaikutusten arvioinnissa ja sukupuolinäkökulman huomioimisessa. Pysyäksemme ajan hermolla tulisi meidän ottaa sukupuolivaikutusten arviointi osaksi kaikkea toimintaa. Syksyn talousarviokäsittelyn yhteydessä tavoitteisiin tulisikin lisätä tavoite tasa-arvon edistämiseen. Maahanmuuttajien kotoutumisen osalta olisi syytä asettaa tämän hetkistä kunnianhimoisempia tavoitteita, joissa osoitetaan vahva tahtotila kaupungin oman toiminnan osalta. Kaupungin ei pidä tukeutua pelkästään valtion toimiin, vaan ottaa vahva ote maahanmuuttajien kotouttamisen edistämiseksi myös omana toimintana.

Positiivisena yksityiskohtana mainittakoon, että Vantaa panostaa opetuksen laatuun turvaamalla koululuokkien koot kohtuullisina. Samoin varhaiskasvatuksessa tullaan pitämään ryhmäkoot ennallaan, mikä on ollut vihreille hyvin tärkeää. Toisaalta juuri varhaiskasvatuksen tiukka budjetti herättää valtuutetuissa huolta. Varhaiskasvatuksessa on tehty hienoa palvelumuotoilua ja kehitystyötä tuottavuuden ja palveluiden laadun kasvattamiseksi. Hyviä tuloksia ei pidä vaarantaa tiukentuvan talouden vuoksi.

Valtuustossa oltiin huolissaan siitä, että valtuustoseminaarissa käydyn keskustelun tulokset näkyvät huonosti talousarvion kehyksessä ja pohdittiin valtuustoseminaarin merkitystä budjettivalmistelun kokonaisuudessa. Valtuustoseminaarissa tehtiin ryhmätöitä kaikista valtuustoryhmistä koostuvissa sekaryhmissä. Noiden ryhmien aloitteista valtaosa on jäänyt huomioimatta kehyksen laadinnassa. Osa valtuutetuista oli sitä mieltä, että seminaarissa kirjattujen huomioiden olisi pitänyt näkyä vahvemmin kehyksessä. Toisaalta oltiin myös sitä mieltä, että seminaarin keskustelut olivat johtaneet muutoksiin kehyksessä. Valtuusto kävi ansiokasta keskustelua valmisteluprosessista ja tavoitteiden asettamisen periaatteista. Todettiin, että käytössä olevassa talousarvion laadinnan prosessissa poliittisen vaikuttamisen painopiste on joka tapauksessa syksyn talousarviokäsittelyn yhteydessä.

20.6.2016 kaupunginvaltuustosta raportoi valtuutettu Anniina Kostilainen.