Vantaa kasvaa voimakkaasti. Viimeksi kasvu on ollut tämän kaltaista 70-luvulla. Väestönkasvu luo mahdollisuuksia. Käytännössä tämä tuo kaupunkiimme lisää elämää ja mahdollistaa monipuolisen kaupungin kasvun.

Kaupunkimme on monikeskuksinen, ja niin tulee olla jatkossakin. Haluamme kaupunginosiemme olevan omaperäisiä. Tähän on syytä kannustaa. Haluamme kaupungin toimivan mahdollistajana ja jatkavan asukkaista kumpuavan aktiivisuuden tukemista. Tämä tuo kaupunginosiin tarvittavan omaleimaisuuden ja kasvattaa kaupunkilaisten osallisuutta.

Kaupunkimme tekee vaikuttavaa yhteistyötä järjestöjen kanssa. Olemme huomanneet, että järjestöihin kohdennetut eurot tuottavat merkittävästi hyvinvointia ja säästävät pahoinvointia. Järjestöt ovat myös kaupunkimme lippulaivoja kaupungin ulkopuolella ja tuovat mainetta. Järjestökumppaneiden tukemista on jatkossakin tuettava ja skaalautuvia hankkeita laajennettava. Järjestöt tulevat olemaan keskeisessä roolissa kaupunkimme voimakkaan kasvun aikana.

Pikaraitiotiehanketta tulee viedä voimakkaasti eteenpäin yhdyskuntarakenteen tiivistämiseksi. Tervehdimmekin ilolla pikaraitiotieselvitystä, jonka toivomme etenevän Länsimetroa nopeammalla vauhdilla.

Lentokenttää ja koko Aviapoliksen alueen kehittymistä on jatkettava, jolla turvataan kaupunkimme työpaikkakehitys jatkossakin. Kasvava monikulttuurinen kaupunki ja positiivinen työpaikkaomavaraisuus luovat meille valtavan mahdollisuuden. Korkean osaamisen työpaikkojen lisäksi kaupunkimme tulisi vahvistaa entisestään pienyrittäjien asemaa. Kaupunginosien rakentuessa vapaarahoitteisesti, näyttää siltä, että kansainväliset yritysketjut haalivat itselleen kaikki laadukkaimmat liiketilat. Näiden kansainvälisten huippuyritysten lisäksi tarvitsemme kohtuuhintaisia liiketiloja omaleimaisille paikallisille yrityksille.

Syrjäytymisen ehkäisy tulee olemaan johtoteemoja jatkossakin. Meidän tulee varoa syrjäyttämästä ihmisiä heikoilla rakenteilla, palveluketjuilla tai vääränlaisella resurssien kohdentumisella. Syrjäytymisen ehkäisyssä tullaakin talousarvion pohjalta ottamaan edistysaskeleita. Olemme erityisen ilahtuneita nuorisopalvelun jalkautumisesta ammattikouluihin sekä lisäresurssien ohjaamista peruskoulun ja 2. asteen väliseen nivelvaiheeseen. Toivomme tämän vaikuttavan ammatillisen opetuksen keskeyttämisten vähentymiseen. Toivomme jatkossa myös peruskouluissa riittävää resurssointi erityisopetukseen. Oppilashuollossakin on edettävä ripein askelein THL:n suositusten mukaisiin psykologimääriin.

Liikunta on mitä parhainta syrjäytymisen ehkäisyä. Lähiliikuntapaikkojen lisääntyminen ja Elmo-liikuntapuistohankkeen eteneminen ilahduttavat.

Asetamme talousarviossa yhteiseksi tavoitteeksi “Hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä”. Seuraavaksi on siis toimenpiteiden aika. Kaupunkimme valmistelee parhaillaan resurssiviisauden tiekarttaa, joka on yksi käytännön työkalu siihen, millä keinoin ehkäisemme ilmastonmuutosta. Vastuullisen politiikan seurauksena meidän tulee jatkossa myös huolehtia, ettei Vantaan kaupunki edistä Suomen soiden tuhoamista käyttäessään turvetta kaukolämmön pottoaineena. Turpeen polton hiilidioksidipäästöt ovat kivihiiltä suuremmat. Turpeen polton salliminen tuntuisi tänään hyväksymämme hiilineutraali kaupunki -tavoitteen myötä täysin päinvastaiselta politiikalta. Tähän odotamme laajaa poliittista yhteisymmärrystä, jonka turvin asia saatetaan kuntoon pikaisella aikataululla.

Kaupungin neljän vuoden ajalle asetettu 500 miljoonan euron investointitaso on valtuustoryhmien yhteisesti hyväksymä. Meidän tulee kuitenkin tarkastella toimintaympäristöämme tarkalla silmällä. Jos siinä havaitaan merkittäviä muutoksia, niin korkeampikin investointitaso voi tulla kysymykseen. Vihreä ryhmä näkee kuluvan valtuustokauden yhtenä tärkeimmistä tehtävistä huolehtia julkisia rakennuksiamme käyttävien ihmisten terveydestä. Sisätilojen pitää olla siinä kunnossa, että niissä pystyy jokainen ihminen olemaan turvallisesti. Tässä talousarviossa tähän asiaan on neuvotteluiden pohjalta kiinnitetty erityistä huomiota. Kaupunki tulee investoimaan yhteensä 5 000 000 euroa sisäilma-asioiden kuntoon saattamiseksi. Lisäksi käyttötalouteen on varattu 500 000 euroa, jonka kohdentamisesta kaupunginhallitus päättää erikseen sisäilma-asian neuvottelukunnan suositusten pohjalta. Tämä on erityisen myönteinen muutos. Toivomme sisäilma-asian neuvottelukunnan, yhdessä viranhaltijoiden kanssa, löytävän tähän suureen ongelmaan kestävän ratkaisun. Lisäksi totean, että luottamus kuntalaisten, politiikkojen ja viranhaltijoiden välillä saadaan kuntoon. Uskomme asian edistyvän avoimuuden ja osallisuuden keinoin.

Lastensuojelu ei ole toiminut kaupungissamme pitkään aikaan. Yksi ongelma on ollut henkilöstön rekrytoiminen, jonka seurauksena lapsiperheiden palvelun piiriin pääseminen on hidastunut vaaralliselle tasolle. Emme nyt etsi syyllisiä todetessamme, että tilanteen on korjauduttava nopeasti. Olemme budjettineuvotteluiden pohjalta päätyneet lisäämään kyseisiin palveluihin 200 000 euroa lisärahaa. Raha tulee käyttää sosiaaliohjaajien palkkaamisen, joka mahdollistaa työparityöskentelyn, ja helpottaa jo muuten kiireistä ja haastavaa arkea. Kiitämme myös sosiaali- ja terveyslautakuntaa aktiivisesta puuttumisesta ja toivomme viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteistyöllä ratkaisua kestämättömään ongelmaan.

Lopuksi totean, että olemme erityisen iloisia yhteisestä päätöksestämme poistaa subjektiivisen päivähoidon rajaus. Tämä oli Vihreiden yksi keskeisimmistä poliittisista tavoitteista. Jatkossa jokaisella vantaalaisella lapsella on oikeus kokopäiväiseen päivähoitoon.

Kiitos.

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Anssi Aura