Vantaan kaupunginvaltuusto käsitteli 28.5. kokouksessaan mm. vuoden 2017 arviointikertomusta ja 2017 tilinpäätöstä. Arviointikertomuksessa todetaan, että jokaisella strategian painopistealueella lähes 80 prosenttia tavoitteista toteutui raportoinnin mukaan täysin tai osittain. Kaupungin talouden tasapainoon liittyvistä tavoitteista ei yksikään jäänyt kokonaan toteutumatta ja lähes 87 prosenttia kyseisien painopistealueen vuosittaisista tavoitteista toteutui raportoinnin mukaan kokonaan.

Esimerkiksi Nuorten työttömien määrän, vieraskielisten työasteen ja syrjäytyneiden määrän osalta tavoitteisiin ei kuitenkaan päästy.

Kaupunki tavoittelee kotona asuvien ikääntyneiden osuudeksi 85% yli 75-vuotiaista. Tarkastuslautakunnan jäsen Minna Atiye (vihr.) huomautti, ettei kotona asuvien tavoitteen täyttyminen kerro mitään kotona asuvien voinnista tai saadun tuen riittävyydestä.

Arviointikertomuksessaan tarkastuslautakunta nosti esiin myös kaupunkiviestinnän kehittämistarpeet. Joiltakin osin hyvinkin onnistunut kaupunkimarkkinointi osoittaa, kuinka hyviä tuloksia viestinnällä voidaan saada aikaiseksi. Viestinnän ja strategian integroinnissa on kuitenkin vielä parantamisen varaa.

Talousarvion polveilevassa lähetekeskustelussa esiin nousi mm. kotihoidon resurssien tiukkuus. Kotona asumisen tiukkaa tavoitetta kritisoitiin. Kodin pelättiin muodostuvan vanhukselle pahimmillaan pelkäksi säilömispaikaksi. Kotihoidon resurssien vahvistamisen lisäksi laitospaikkojen riittävä määrä ja laatu nostettiin esiin useassa puheenvuorossa.

Sekä segregaation torjumiseksi tehtävää työtä että ennaltaehkäisyä haluttiin vahvistaa. Alueellisen eriarvoistumiskehityksen hillintään toivottiin positiivisen diskriminaation rohkeaa käyttöä, asukkaita lähellä olevien kulttuuri- ja liikuntapalveluiden vahvistamista, varhaiskasvatuksen resurssien lisäämistä, järjestötyön tukemista ja alueiden kehittämistä kaavoituksen sekä suunnittelun keinoin.

Pitovoima oli noussut suosikkisanaksi valtuustoseminaarin jälkeen. Lähes kaikki ryhmät nostivat Vantaan pitovoiman lisäämisen tavoitteeksi. Pitovoimatekijöiden suhteen ei täyttä yksimielisyyttä ollut. Oletetusti pitovoima linkitettiin mm. palvelujen kehittämiseen, viihtyisään asuinympäristöön, kestävään rakentamiseen, työllisyyspalveluihin ja asukasdemokratiaan.

Hurjia irtiottoja valtuustossa ei nähty. Sisäilmaongelmat saivat totutusti paljon huomiota osakseen. Toimenpiteinä esiin nostettiin mm. rakentamisen laadun parantaminen, ilmastoinnin optimointi nykyistä tehokkaammaksi, oirekyselyjen toteuttaminen tilastollisesti pätevällä tavalla sekä täysin allergiavapaan koulun rakentaminen yksityisellä rahoituksella.

28.5.2018 valtuustosta raportoi Anniina Kostilainen