Sekä strategisissa päämäärissä että vuosittaisissa sitovissa tavoitteissa on useampi ilmiö, jotka kaikki liittyvät toisiinsa: esimerkiksi nuorten työttömien määrässä ei alitettu tavoitetta, vieraskielisten työllisyysasteessa ei päästy tavoitteeseen, koulutustakuun toteuttaminen ei onnistunut, kun ammatillisen koulutuksen keskeyttämisprosentti oli jopa 4,1 prosenttiyksikköä suurempi kuin tavoitteena oli. Lisäksi meillä on tiedossa ns. syrjäytyneiden nuorten ja nuorten aikuisten määrä. Kun uutta Vantaan organisaatiomallia suunnitellaan, nämä kipukohdat tulisi huomioida, jotta uudessa organisaatiossa pystyttäisiin saumattomammin tekemään yhteistyötä näiden asioiden eteen.

Seuraavassa nostan esiin muutamia tavoitteita, joissa tarkastuslautakunnan näkemys erosi kaupunginhallituksen arviosta. Strategisten päämäärien yhtenä tavoitteena oli, että nykyistä suurempi osa ikääntyneistä pystyy asumaan kotona. Kaupunginhallituksen raportoinnin mukaan tämä tavoite toteutui täysin. Tarkastuslautakunta kuitenkin toteaa, että prosentuaalinen tavoite 92,5 % kotona asuvista yli 75-vuotiaista toteutui täysin. Emme kuitenkaan tiedä, mikä on todellisuus – kuinka moni kotona asuvista ikääntyneistä nimenomaan pystyy asumaan kotona. Onko kotihoito riittävää ja laadukasta, samoin omaishoito. Meillä on tämä sama tavoite ehdotuksissa ensi vuoden sitovaksi tavoitteeksi, kotona asuvien ikääntyneiden osuus nousisi vähintään 93,4 %:iin. Meidän tulee huolehtia budjetissa, että tämä on myös eettisesti kestävä tavoite.

Sitovana tavoitteena oli, että joustavilla päivähoitopalveluilla tuetaan työllistymistä. Päivähoitopaikka tulisi järjestää kahdessa viikossa, äkillisessä tarpeessa jo seuraavana päivänä. Tämän toteutumisesta ei ole tietoa, sillä dataa hoitopaikan odotusajoista ei ole käytössä. Arvio tavoitteen toteutumisesta täysin perustui ainoastaan siihen, että asiakasreklamaatioita ei ole tullut.

Ilmastonmuutoksen torjumiseksi oli sitovia tavoitteita, joiden toteutumisesta ei voitu arvioida tietojen puutteen takia. Kasvihuonekaasupäästöt vähentämiseksi oli 4 % tavoite vuodessa ja joukkoliikenteen käyttäjämäärän kasvamisesta 2 % tavoite vuodessa. Jotta voimme päästä hiilineutraaliustavoitteeseemme, nämä tiedot tulisi olla ajantasaisesti ja luotettavasti vuosittain käytettävissä.

Lapsiperheiden hyvinvointia mitattiin suunnitelmallisen sosiaalityön asiakasmäärillä. Vaikka asiakasmäärä laski absoluuttisena lukuna, niin suhteutettuna Vantaan lapsimäärään ko. vuosina, asiakasmäärä todellisuudessa kasvoi 7,2 %:ista 7,5 %:iin lapsiväestöstä. Näin ollen emme voi tehdä johtopäätöstä, että lapsiperheiden hyvinvointi olisi parantunut. Meillä on uudessa strategiassa sama tavoite lapsiperheiden hyvinvoinnista. Tämä on tärkeä tavoite. Mittarina on huostaanottojen määrä. Huostaanottoja oli esim. viime vuonna 1000 lasta kohden 2,3 lasta/vuosi. Tuhannen lapsen joukosta emme siis tiedä, mitä kuuluu 998 muulle lapselle.

Toivon, että voisimme lähitulevaisuudessa kehittää mittarin, jolla pystyttäisiin validisti mittaamaan lapsiperheiden hyvinvointia. Esimerkiksi jotakin sen suuntaista, että korjaavien palveluiden tarve (kuten psykiatrinen erikoissairaanhoito ja lastensuojelu) tarve vähenee. Tämän tavoitteen toteutuminen edellyttää, että peruspalvelumme ovat kunnossa. Näin suosittaa myös tarkastuslautakunta mm. koko lastensuojelun sekä Kuuselan perhekuntoutuskeskuksen arvioinnin perusteella: ”Sosiaalihuoltolain mukaisia peruspalveluja, kuten perheneuvolan, nuortenkeskus Nupin, perhetyön sekä kotipalvelun apua tulee olla riittävästi tarjolla, jotta painopisteen siirtäminen korjaavista erityispalveluista ennaltaehkäiseviin peruspalveluihin onnistuu. On myös tärkeää, että lasten ja nuorten oppimisen ja kasvun tuki varhaiskasvatuksessa, kouluilla ja oppilaitoksissa, oppilas- ja opiskelijahuolto sekä etsivä nuorisotyö ovat riittävästi resursoituja.”

Lopuksi haluan kiittää koko tarkastuslautakuntaa hyvästä yhteistyöstä ja asioihin perehtymisestä, kriittisyydestä ja tarkkasilmäisyydestä. Kaupunkitarkastajat Sari Hännikäinen ja Reima Pietilä, sihteeri Kati Sohlberg ja kaupunginreviisori Helena Hyvönen, iso kiitos valtavasta työpanoksestanne sekä yhteistyöstä lautakunnan kanssa.

Minna Atiye
tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja
minna.atiye@vantaanvihreat.fi