Vantaan kaupunginvaltuusto päätti Uusimaa 2050 -kaavaluonnoksen lausunnosta Uudenmaan liitolle kokouksessaan maanantaina 17.12. Vihreän valtuustoryhmän huolena on, että kaavaluonnoksella heikennetään alueen luontoarvoja eikä siinä kiinnitetä tarpeeksi huomiota joukkoliikenteen muodostamaan kokonaisuuteen.

-Uudenmaan alueelle kohdistuu väestönkasvun johdosta merkittäviä maankäyttöpaineita, mutta maakuntakaavan tulee samalla taata viheralueverkoston säilyminen. Viheralueiden avulla turvataan paitsi luonnon monimuotoisuus, myös mahdollisuudet virkistyskäyttöön sekä hiilinielut. Vihreät ovat tuoneet näitä lähtökohtia vahvasti esiin jo Vantaan lausunnon valmistelutyössä, sanoo kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Timo Juurikkala. Esimerkkinä tästä on vihreiden aloitteesta tehty esitys laskea aluevarauksina kaavaan merkittävien virkistysalueiden koko 50 hehtaarista 30 hehtaariin.

-Viheryhteysmerkintöjen lisääminen kaavaan Vantaan alueella on tärkeää, jotta alue säilyy tiiviinä osana pääkaupunkiseudun niin kutsuttua viherkehää, joka turvaa monipuolisen elinympäristön useille kasvi- ja eläinlajeille sekä lisää kaupunkialueen viihtyisyyttä, perustelee kaupunginvaltuutettu, kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Sveta Silvennoinen-Hiisku. Samalla kaavassa on huomioitava joukkoliikenteen kehittäminen kokonaisuutena niin, että autoliikennettä vähennetään ja suunniteltua raitiotieverkkoa voidaan myöhempinä vuosina laajentaa.

Lisätietoja:

Timo Juurikkala, timo.juurikkala@vantaanvihreat.fi
Sveta Silvennoinen-Hiisku, sveta.silvennoinen@vantaanvihreat.fi