Lasten ja nuorten hyvinvointi on voimakkaasti yhteydessä vanhempien koulutustasoon, työmarkkina-asemaan ja toimeentuloon. Joka kahdeksas suomalainen lapsi elää köyhässä perheessä. Kuusikkokunta vertailun mukaan Vantaalla ja Espoossa on suurin lapsiperheiden osuus perustoimeentulotukea saavista kotitalouksista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vuonna 1987 syntyneiden kohorttitutkimuksen mukaan vantaalaisille nuorille kasautuu useita erilaisia syrjäytymisen riskitekijöitä, kuten muita matalampi koulutustaso, mielenterveysdiagnoosi tai toimeentulotuen asiakkuus. Viidennes vantaalaisista nuorista on peruskoulututkinnon varassa ja kohortin vantaalaismiehistä yli 15 prosentilla on rikostuomio.

Köyhyys rajoittaa lasten ja nuorten mahdollisuuksia harrastaa ja opiskella, sekä altistaa koko perheen stressille ja mielenterveysongelmille.

Espoon kaupunki on parhaillaan laatimassa koko kaupungin kattavaa lapsiperheköyhyyden torjunnan toimenpideohjelmaa. Ohjelma pyrkii lisäämään virkahenkilöiden ja päättäjien ymmärrystä lapsiperheköyhyyden vaikutuksista ja ehdottaa uusia toimenpiteitä köyhyyden vähentämiseksi.

Vantaalla on tarvetta samanlaiselle toimialat ylittävälle ja syrjäytymistä ennaltaehkäisevälle ohjelmalle. Ohjelma auttaisi vantaalaisia päättäjiä ja virkahenkilöitä kiinnittämään kokonaisvaltaisemmin huomiota lapsiperheköyhyyden vähentämiseen ja tukisi lastensuojelun tarpeen vähenemistä varhaisella puuttumisella.

Yllä olevan johdosta me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Vantaan kaupunki selvittää toimialarajat ylittävän lapsiperheköyhyyden torjunnan toimenpideohjelman laatimista.

Vihreä valtuustoryhmä sekä 31 muuta valtuutettua