Vantaan kaupungin teettämän selvityksen mukaan kolmiportaisen tuen riittävyydessä ja toimivuudessa Vantaan varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja ammatillisessa opetuksessa on paljon parannettavaa.

”Erityisen huolestuttavaa on, että opettajat kokevat tuen olevan riittämätöntä. Opettajista jopa yli puolet kokee, että resurssit ja aika oppilaiden tukemiseen eivät riitä ja opetusryhmät ovat liian suuria”, sanoo varavaltuutettu Pekka Rautio, ”tukea tarvitsevat oppilaat koetaan kuormittavina. Erityisen raskaana tilanteen kokevat aineenopettajat”.

Varhaiskasvatuksen tulokset ovat samansuuntaisia kuin perusopetuksessa, ja ammatillisella puolella tilanne on selvästi huonompi. Vantaalla on siirrytty inklusiiviseen malliin nopealla aikataululla. ”Käytännössä inkluusion on koettu tarkoittavan sitä, että esimerkiksi erityistä tukea tarvitsevia oppilaita on siirretty pienryhmistä yleisopetukseen ja erityiskouluista on luovuttu. Koulut eivät ole kuitenkaan saaneet riittävästi tukea ottaa vastaan tukea tarvitsevat oppilaat, kuten tämä selvitys osoittaa”, toteaa valtuutettu Maija Rautavaara.

”Tulokset ovat hälyttäviä ja niistä voi tehdä johtopäätöksen, että toteutettu linja ei ole onnistunut. Inkluusiota on yritetty toteuttaa kustannusneutraalisti, mutta käytäntö on osoittanut, että toimiva inkluusio tarvitsee kunnolliset resurssit ja lisäksi riittävästi erityis- ja pienluokkia”, lisää valtuutettu Eve Rämö.

Vihreä valtuustoryhmä esittää, että tilanteen korjaamiseksi tehdään toimintasuunnitelma ja sen toteuttaminen huomioidaan jo tämän vuoden kehyksen valmistelussa.

Lisätietoja:
Pekka Rautio, pekka.rautio@vantaanvihreat.fi
Maija Rautavaara, p. 050 330 2636, maija.rautavaara@vantaanvihreat.fi
Eve Rämö, p. 044 974 1458, eve.ramo@vantaanvihreat.fi