Maanantaina 28.10. käytiin neuvottelut Vantaan vuoden 2020 talousarviosta.

– Haluamme, että Vantaa huolehtii heikoimmassa asemassa olevista, takaa kaikille lapsille tasa-arvoisen ja laadukkaan varhaiskasvatuksen ja opetuksen sekä terveellisen oppimisympäristön. Haluamme, että Vantaa on reilu työnantaja, kiva paikka elää ja tukevasti polulla kohti hiilineutraaliutta. Kaikilla toimialoilla tavoitteemme etenevät ensi vuonna, iloitsee valtuustoryhmän puheenjohtaja Emmi Pajunen.

Vuonna 2020 Vantaalla mm.:

 • Vahvistetaan kolmiportaista tukea perusopetuksessa.
 • Kolmiportaisen tuen toteutuminen vaarantuu varhaiskasvatuksen erityisopettajapulan takia. Varhaiskasvatuksen erityisopettajien rekrytointiin ja pysyvyyteen kiinnitetään erityistä huomiota.
 • Lisätään varhaista tukea lukihäiriöisille lapsille ja heidän perheilleen.
 • Laajennetaan puistoruokailu viiteen kohteeseen varhaiskasvatuksen ja nuorisopalveluiden yhteistyönä.
 • Käynnistetään kesäkeitaan suunnittelu Tikkurilan uimahallin läheisyyteen.
 • Vahvistetaan terapeuttista vauvaperhetyötä palkkaamalla kaksi uutta työntekijää.
 • Selvitetään Nupin yläikärajan nostoa sosiaalihuoltolain mukaiseen 24 ikävuoteen vuoden 2021 alussa.
 • Parannetaan lyhytterapian saatavuutta.
 • Lisätään iltavastaanottoja terveysasemilla ja vakansseja puhelinpalveluun.
 • Laaditaan valtuustolle selvitys vanhuspalveluiden kokonaisuudesta ja samalla kartoitetaan ikääntyneiden erilaiset asumisratkaisut.
 • Kehitetään suonensisäisiä huumeita käyttäville suunnattua liikkuvaa terveysneuvontaa.
 • Laajennetaan riskijäteroskisten verkostoa kymmenellä uudella astialla puistojen ja pihojen turvallisuuden lisäämiseksi.
 • Lisätään asukkaiden osallisuutta ja mahdollistetaan asukaslähtöisten yhteisöllisten tapahtumien tekeminen.
 • Selvitään vapaaehtoispohjalta toimivan lähiluontokummitoiminnan käynnistämistä osana lähiluonto-oppaiden verkostoa.
 • Tehostetaan vieraslajien torjuntaan tarkoitettua talkooapua ja siitä tiedottamista
 • Lisätään puurakentamisen osuutta.
 • Kaavahankkeissa edellytetään monipuolista viherrakentamista ja testataan viherkerrointyökalua.
 • Jatketaan kiertotalouden tiekartan työstämistä ja vuosille 2019-2021 asetettuja toimenpiteitä lähdetään toteuttamaan.
 • Palkataan kaksi sisäilma-asiantuntijaa, jotta sisäilmailmoitusten ensikäynnit nopeutuvat ja korjaukset voidaan aloittaa rivakammin.
 • Tehostetaan sisäilmaltaan ongelmallisimpien kohteiden ilmanvaihtoa ja siivousta.
 • Kiinnitetään sisäilmakorjauksissa erityistä huomiota kostuneiden rakenteiden kuivaamiseen tai poistamiseen.
 • Varmistetaan korjauksien toteutuminen riittävillä väistötiloilla.
 • Koulu- ja päiväkotirakentamisessa selvitetään ja mahdollisuuksien mukaan kokeillaan sisäilmaesteetöntä sisustusta ja kalustusta.
 • Kehitetään työkaluja toimialarajat ylittävien budjettivaikutusten arviointiin. Vahvistetaan ja tehostetaan eri toimialojen yhteistyötä ja tiedonkulkua.
 • Käynnistetään hanke henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseksi ja työnantajakuvan vahvistamiseksi.
 • Tehostetaan rekrytointia. Arvioidaan täyttölupaprosessin toimivuus ja tarpeellisuus.
 • Kehitetään yhdessä työllisyyspalvelujen kanssa kohdennettua lääkäripalvelua pitkäaikaistyöttömille, joilla terveysongelmat ovat työllistymisen esteenä.

Lisätietoja:
valtuustoryhmän puheenjohtaja Emmi Pajunen, 045 675 0201, emmi.pajunen@vantaanvihreat.fi