Eri puolilla Vantaata on tehty lukuisia havaintoja lintujen pesintäaikana 1.4. jälkeen kaadetuista puista ja hätääntyneistä pesänsä menettäneistä emoista ja poikasista.

Vantaan kaupungin metsänhoidon periaatteiden mukaan:

“Lintujen pesintäaikana 1.4. – 31.7. ei tehdä varsinaisia metsänhoidollisia toimenpiteitä. Poikkeuksena voidaan tehdä pienialaisia tai vähäisiä metsänhoitotöitä sekä yksittäisiä turvallisuusperusteisia puiden poistoja. Kiireelliset rakentamiseen tai muuhun kaupunkirakenteen ylläpitoon liittyvät hakkuut tehdään kuitenkin tarpeen mukaan pesintäaikanakin. Lintujen pesinnän ohella metsänhoidossa otetaan huomioon muiden eläinlajien lisääntymis- ja pesäpaikat.”

Sekä luonnonsuojelulaki että EU:n lintudirektiivi kieltävät pesintojen vahingoittamisen.

Kaupungin metsänhoidosta vastaavia lähestyneet kuntalaiset ovat saaneet vastauksen, että kyseessä ovat olleet yksityiset rakennusprojektit.

Minkälaisilla rakennusvalvonnan ja luvituksen keinoilla yksityisten ja julkisten rakennushankkeiden suunnittelua ja ajoitusta olisi mahdollista ohjata niin, että niihin liittyvät hakkuut ja yksittäisten puiden kaadot saataisiin rajattua lintujen pesintäajan ulkopuolelle?