Vihreiden vuoden 2020 puoluekokous pidettiin virtuaalisena 19.-20.9. Teimme puoluekokoukselle neljä aloitetta, jotka kokous hyväksyi ja joita edistetään jatkossa valtakunnallisessa vihreässä politiikassa. Meitä ilahduttaa, miten hyvän vastaanoton aloitteemme saivat ja osaltamme kuntatasolla jatkamme näiden asioiden edistämistä.

Aloite vuoroasuvien lasten huomioimiseksi sosiaaliturvan uudistuksessa

Vuoroasuminen on jatkuvasti yleistyvä eron jälkeisen tasavertaisen vanhemmuuden jakamisen muoto. Vuoden 2019 joulukuusta alkaen vuoroasumisesta on voinut tehdä myös kirjauksen väestörekisteriin.

Vantaan Vihreiden naisten puheenjohtaja Olga Gilbert tuo kuitenkin esille nykyisen järjestelmän puutteen. Suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä ei kunnolla tunnista vuoroasuvia lapsia, vaan vuoroasumistilanteessakin lapsen ajatellaan kuuluvan vain yhteen ruokakuntaan. Aloitteemme myötä Vihreät sitoutuu sosiaaliturvajärjestelmän uudistuksen yhteydessä parantamaan vuoroasuvien lasten sosiaaliturvaa huomioimalla vuoroasumisesta aiheutuvat korkeammat kustannukset mm. toimeentulotuen ja asumistukien määräytymisessä. Tämä helpottaa lapsen vuoroasumista erityisesti pienituloisissa perheissä.

Aloite pienten koululaisten aamu- ja iltapäivähoidon maksujen porrastamiseksi ja sisaralennusten saamiseksi

Päivähoitomaksut on laissa säännelty tulosidonnaiseksi ja niissä on myös mahdollisuus sisaralennukseen. Sen sijaan pienten koululaisten aamu- ja iltapäivähoidon maksuissa ei ole porrastusta eikä sisaralennusta.

Kun lapset siirtyvät esiopetuksesta kouluun, perheen menot saattavat nousta huomattavasti ja ero voi olla vuositasolla useita satoja euroja. Kaupunginvaltuutettu, itsekin monikkoperheen äiti, Minna Kuusela muistuttaa tämän tuovan haasteita esimerkiksi pienituloisille monikkoperheille tai tilanteissa, joissa useampi sisarus on mukana toiminnassa.

Aloitteen myötä Vihreät edistää pienten koululaisten aamu- ja iltapäivähoidon maksujen tulosidonnaista porrastamista ja sisaralennusta. Tämä helpottaa etenkin pienituloisten lapsiperheiden arkea elämän tärkeässä nivelkohdassa.

Aloite vuoropäivähoidon ja pienten koululaisten vuorohoidon järjestämiseksi

Työllisyyden kasvu edellyttää vanhempien mahdollisuutta yhdistää työ ja perhe. Tämä on haastavaa etenkin yhden vanhemman perheessä, jos työ on vuorotyötä. Vuorotyötä tekevien perheiden työllistymistä vaikeuttaa se, ettei vuorohoitoa ole saatavilla riittävän kattavasti edes päiväkoti-ikäisille. Pienille koululaisille sitä ei ole saatavilla käytännössä lainkaan.

Kaupunginvaltuutettu Emmi Pajunen on tästä huolissaan, sillä koulun aloittaessaan lapsi ei kasva yhdessä yössä isoksi ja riittävän kypsäksi pärjätäkseen yksin iltoja ja jopa öitä. Vuorohoitoa tulisikin tarjota myös pienille koululaisille, jotta vanhempien työssäkäynnin mahdollisuus ei katkea lapsen siirtyessä kouluun.

Aloitteellamme kannustamme, että pienten pienten koululaisten vuorohoito mahdollistetaan, taataan päiväkoti-ikäisten vuorohoidon alueellinen yhdenvertaisuus ja samalla helpotetaan työllistymistä.

Aloite toimeksiantosuhteisten perhehoitajien sosiaaliturvan aukkojen paikkaamiseksi

Lasten, nuorten ja ikäihmisten perhehoitajista on pulaa koko maassa. Nykyisessä järjestelmässä he ovat kuitenkin usein väliinputoajia heikon sosiaaliturvansa vuoksi. Miten turvataan toimeentulo tilanteessa, jossa perhehoitosijoitus päättyy tai peruuntuu yllättäen? Riski yllättäviin peruuntumisiin on lisääntynyt erityisesti koronaepidemian aikaan.

Perhetyöntekijä ja kaupunginvaltuutettu Eve Rämön mukaan sosiaaliturvan parantaminen toisi perhehoitajan työhön ja toimeentuloon perusturvaa. Rämö arvioi, että työhön kannustava sosiaaliturva lisäisi perhehoidon määrää. Samalla se hillitsisi kustannusten kasvua.

Jotta perhehoito ja sen lisääminen on mahdollista, täytyy perhehoidon toimintaedellytysten olla kunnossa. Aloitteen myötä Vihreät toimii aktiivisesti sen puolesta, että toimeksiantosuhteisten perhehoitajien sosiaaliturvan puutteet ja niiden ratkaisuvaihtoehdot selvitetään ja korjataan osana sosiaaliturvauudistusta.

 

Aloitteiden allekirjoittajat: Olga Gilbert, Minna Kuusela, Minttu Massinen, Emmi Pajunen, Sirpa Pajunen, Maija Rautavaara, Eve Rämö ja Hanna Valtanen