HUSin hallitus päätti 15.11.2021 vihreiden esityksestä selvittää, mitkä asiakasmaksut aiheuttavat suurinta sosiaalista ja terveydellistä haittaa HUSin asiakkaille ja miten maksuja poistamalla vähennettäisiin maksutaakkaa. Asiakasmaksut lisäävät eriarvoisuutta, mikä on iso ongelma Suomen terveydenhuollossa. Vihreät jatkaa työtä eriarvoisuuden ja maksutaakan vähentämiseksi.

Suurin osa HUSin (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) asiakasmaksuista on ns. tasamaksuja, joiden suuruus on sama riippumatta potilaan tuloista. Tällöin maksu on köyhälle suhteellisesti suurempi kuin rikkaalle. Nyt vihreiden esityksestä selvitetään, mitä merkitsee maksujen poistaminen kokonaan. Tiettyjen asiakasmaksujen poistaminen helpottaisi nopeasti pienituloisia, sairautensa vuoksi paljon maksamaan joutuvia, ja se voitaisiin toteuttaa hallinnollisesti vähemmällä byrokratialla.

Tasa-arvo ei toteudu terveyspolitiikassa

Väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen on ollut Suomen terveyspolitiikan keskeinen tavoite jo usean vuosikymmenen ajan. Väestön terveydentila on kohentunut ja elinikä pidentynyt, mutta väestöryhmien väliset terveyserot ovat kasvaneet entisestään. Vähemmän koulutetut, pienituloiset ja työntekijäammateissa toimivat sairastavat enemmän, heidän toimintakykynsä on useammin alentunut ja he kuolevat nuorempina kuin pidemmälle koulutetut, hyvätuloiset ja ylemmät toimihenkilöt.

Avoterveydenhuollon palveluiden käytössä on suuria eroja, jotka eivät selity eroilla palveluiden tarpeessa, eli sairastavuudella. Suomi on eriarvoisimpien EU-maiden joukossa verrattaessa lääkärikäyntien määrää ihmisten tulotasoon. Sosioekonomisilla tekijöillä näyttää olevan vaikutusta myös sairaalapalveluiden käyttöön ja hoitotoimenpiteiden kohdentumiseen Suomessa. Alimmissa tuloryhmissä esiintyy hyvätuloisia enemmän kuolleisuutta, joka voitaisiin välttää terveydenhuollon keinoin.

Asiakasmaksuja alentamalla oikeudenmukaisempaa terveydenhuoltoa

Monessa EU-maassa perusterveydenhuolto on käyttäjälle maksutonta. Suomessa asiakasmaksut ovat pohjoismaiden suurimpia. Perusterveydenhuollon käynnit ovat Helsingissä maksuttomia ja tämän toivomme leviävän muihinkin kuntiin ja hyvinvointialueille. Sairaalapalveluidenkin käytössä näyttää olevan sairastavuuteen liittymättömiä eroja, joten myös erikoissairaanhoidon asiakasmaksuja on tarve arvioida. Asiakasmaksujen alentamisella parannetaan terveyspalveluiden saatavuutta niissä väestöryhmissä, jotka palveluista eniten hyötyvät. Samalla kohdennetaan terveydenhuollon resursseja oikeudenmukaisesti tuottamaan mahdollisimman paljon terveyshyötyä.

Käsittelimme hallituksessa asiakasmaksuja, koska lainsäädäntö on muuttunut. Tämän vuoksi HUSin on linjattava, miten uutta asiakasmaksulakia toimeenpannaan maksuhuojennusten osalta. Uusi laki ohjaa asiakasmaksujen huojennusten käyttöön ja painottaa niiden ensisijaisuutta suhteessa toimeentulotuen hakemiseen. HUSilla ei ole nykyisellään käytössä asiakasmaksujen huojennusta. Vihreässä ryhmässä emme olleet lainkaan tyytyväisiä esitettyyn maksujen huojennusmalliin, joka olisi tehnyt HUSista asiakkaidensa tulojen tarkastajia. Malli olisi lisännyt muutenkin vaikeassa elämäntilanteessa olevien ihmisten kuittien pyöritystä ja velvoittanut heidät lähettämään jälleen uuteen paikkaan todisteita vähävaraisuudesta. Kaikkein pienituloisimmille eli toimeentulotukea saaville olisi mallissa luotu Kelan järjestelmän kanssa päällekkäinen järjestelmä. Tämä kaikki olisi vaatinut suurta määrää ihmisiä arvioimaan ihmisten tuloja ja menoja ja vienyt paljon hallinnollisia voimavaroja.

Hus saa vuosittain asiakasmaksuista tuloja noin 80 miljoonaa euroa, joten ei ole realistista, että kaikki asiakasmaksut poistettaisiin samalla kertaa. Asiakasmaksujen tulee perustua maksukykyyn ja niistä pitää pystyä tekemään maksunalennuksia ja -poistoja, jotta asiakkaiden kansainvälisesti vertailtuna erittäin suurta maksutaakkaa kevennetään ja samalla terveys- ja hyvinvointieroja pienennetään Suomessa. Kaikkialla terveydenhuollossa on kyettävä suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti vähentämään terveyden ja terveydenhuollon epätasa-arvoa. Heikoimmassa asemassa olevien huomioiminen ja tukeminen on yksi vihreän politiikan keskeinen tavoite, jota kohti pyritään päätös päätökseltä.

Olemme todella tyytyväisiä, että ehdotuksemme meni läpi äänin 9–8 ja maksujen poistamista vihdoin selvitetään myös HUSissa. Asia tuodaan myöhemmin uudelleen valmisteltuna hallitukseen.

Vihreää kantaa valmisteli HUSin vihreä hallitusryhmä

Osmo Soininvaara, Olga Gilbert, Sanna Vesikansa, Maarit Leinonen, Eeva Honkanummi, Oskari Korhonen ja HUS-valtuuston vpj Marika Paavilainen

 

***

Vihreiden ehdotus HUSin hallituksessa 15.11.2021:

Terveydenhuollon asiakasmaksujen tulee perustua maksukykyyn ja niistä pitää pystyä tekemään maksunalennuksia ja -poistoja, jotta kansainvälisesti erittäin suurta asiakkaiden maksutaakkaa ja terveys- ja hyvinvointieroja pienennetään Suomessa. Esitetty asiakasmaksujen huojennusmalli on kuitenkin hyvin raskas sekä maksunalennusta hakeville ihmisille että hallinnollisesti, eikä sitä tule hyväksyä. Hallitus edellyttääkin, että selvitetään viipymättä hallinnollisesti suoraviivaisempia tapoja maksuhuojennuksiin kuten

  • asiakasmaksujen poistamista kokonaan
  • mitkä maksut aiheuttavat suurinta sosiaalista ja terveydellistä haittaa HUS:n asiakkaille ja miten parhaiten pystytään maksuja poistamalla vähentämään tätä haittaa sekä
  • miten laskutuksen ja perimisen kustannukset minimoidaan
  • miten huojennuksesta asiakkaille aiheutuvaa taakkaa voidaan keventää (esim. yhteistyö Kelan kanssa ja sosiaalityöntekijät)