Osana vuoden 2022 kaavoitusohjelmaa Vantaa edistää Ylästössä myös niin kutsutun Smedsinmetsän pientalokaupungin kaavaa. Tämä on luonnollisesti herättänyt vakavia huolia paikallisissa asukkaissa, joille Silvolan järveä ympäröivä metsä on tärkeä lähiluontokohde ja virkistysalue.

Vihreät eivät tule missään tapauksessa hyväksymään uudisrakentamista Silvolan metsän kohdalle, joka on tärkeä luonnonsuojelualue. Tämän lisäksi Smedsinmetsän kaavaa kehitettäessä on huolehdittava, että Silvolan luonnonsuojelualueen ympärille jätetään riittävä puskurivyöhyke, joka suojaa metsän herkkää luontoa. Kaupunkisuunnittelussa tulee huomioida myös, että lähiluonnossa liikkuminen on lisääntynyt. Silvolan metsän luonnonsuojelualueen suojaamiseksi kulumiselta on asukkaille oltava luonnonsuojelualueiden ulkopuolella kulkevia reittejä luonnossa liikkumiseen. Ylästöä on rakennettu runsaasti viime vuosina ja on ymmärrettävää, että asukkaat ovat huolestuneita lähiluonnon puolesta. Kaavaa laadittaessa on huolellisesti arvioitava, kuinka asukkaiden ja muiden alueella liikkuvien kaupunkilaisten virkistysmahdollisuudet tulisivat parhaiten turvatuksi. Tarvittaessa kaavan rakentamistavoitetta on voitava tarkistaa alaspäin.

Smedsinmetsän asemakaava on tulossa tässä vaiheessa vasta valmisteluun ja Vihreät näkevät erittäin tärkeänä, että paikallisia asukkaita kuullaan aidosti kaavoitusta laadittaessa. Vantaan tulee järjestää mahdollisuuksien mukaan asukasiltoja ja kaavahahmotelmiin tutustumisia.

Myös alueen luontokartoitukset on tehtävä huolellisesti ennen kaavan laatimista, jotta Pitkäkosken viheralueen luonnon monimuotoisuus ei vaarannu. Tänään kaupunginvaltuustossa hyväksytty Vantaan strategia sisältää ensimmäistä kertaa luonnon monimuotoisuuden turvaamisen. Vantaan kaupungin todellinen arvostus lähi- ja kaupunkiluontoa kohtaan mitataan kuitenkin lopulta käytännön toimissa, ja Vihreät painottaa, että strategian luontokirjausten tulee näkyä vahvasti myös tulevina vuosina laadittavissa kaavoissa. Vihreät ovatkin erityisen iloisia, että kaupunginhallitus ohjasi 31.1.2022 kokouksessaan kaupunkisuunnittelua seuraavalla lausumalla kaupungin kaavoitusohjelmaan:

”Kaavoitettaessa uusia asuinalueita tulee huolehtia, että asuinalueen välittömässä läheisyydessä säilyy riittävästi olemassa olevaa lähimetsää ja luonnonympäristöä.”

 

Lisätietoja:

Tuomas Mutanen, varavaltuutettu
puh. 044 2620201, tuomas.mutanen@vantaanvihreat.fi

Eve Rämö, valtuustoryhmän puheenjohtaja
puh. 044 9741458, eve.ramo@vantaanvihreat.fi