Arvoisat kuulijat.

Vantaan uusi visio on: Rohkea, rento ja viihtyisä Vantaa on kestävyyden edelläkävijä. Rohkea ja rento Vantaa rakentuu avoimuuden, rohkeuden, vastuullisuuden ja yhteisöllisyyden varaan. Nämä ovat hyviä arvoja mutta vain sanoja niin kauan kunnes ne eletään teoiksi. Vihreät pitävät erityisen tärkeänä sitä, että rakennamme Vantaata kestävästi.

Meidän on päättäjinä tehtävä sellaisia päätöksiä jotka edistävät kestävää elämäntapaa ja rakentamista. Vantaalaisen luonnon monimuotoisuutta on kartoitettava, jotta tiedämme, mille alueille voimme rakentaa tuhoamatta arvokkaita luontoalueitamme. Meidän on säilytettävä vantaalaisille tärkeitä lähiluontokohteita ja istutettava myös uusia. Sen lisäksi voimme laajentaa luovia asukkaiden osallisuutta lisääviä ratkaisuja, kuten suosiota saavuttanutta asukasviljelyä. Strategian mukaisesti Vantaan hiilineutraalisuustavoitteet huomioidaan kaikessa Vantaan toiminnassa, kaikilla toimialoilla ja tämän tavoitteen eteen on tehtävä töitä hartiavoimin. Kestävien liikkumismuotojen osuuden kasvu edistää hiilineutraaliustavoitetta ja siksi joukkoliikenteen matkustajamäärän ja pyöräilijöiden määrän kehitystä seurataan vuosittain. Uuden strategian mukaan kaikissa hankinnoissa kiinnitetään huomiota hankintojen ekologiseen vaikuttavuuteen.

Vantaan taloudenpidon on oltava kestävällä pohjalla. Pelkkien leikkauksien sijaan on lisäksi vahvistettava tulopohjaa. Esimerkkinä tästä maanmyyntituottojen lisäksi strategiaan on nostettu vahvemmin myös maanvuokraustulot.

Uudessa strategiassa kiinnitetään entistä enemmän huomioita asukkaiden viihtyvyyteen ja pysymiseen Vantaalla. On tärkeää, että Vantaalle rakennetaan yksiöiden rinnalle myös tilavia perheasuntoja ja varmistetaan alueiden lähipalvelut. Uusi strategia haluaa kiinnittää huomiota kaikkiin kaupunkikeskustoihin, myös vanhoihin lähiöihin. Vetovoimaa luodaan myös kaupunkikulttuurin keinoin: tuleva Vantaa on niin isojen kuin pientenkin tapahtumien kaupunki!

Vantaan erityisenä tavoitteena on olla lapsiystävällinen kaupunki. Tämä edellyttää sitä, että entistä enemmän vaadimme päätöksenteossa lapsivaikutusten arviointia ja teemme päätöksiä joissa lapsen etu on ensisijainen. Lapsille ja perheille on tärkeää myös se, että meillä on tarjota laadukasta varhaiskasvatusta ja perusopetusta lähellä kotia. Iloitsemme myös siitä, että lukutaidon ja matematiikan osaamisen kehittymistä tullaan seuraamaan säännöllisesti. Kun osaamistasoa mitataan joka vuosi, voidaan lisätukea ohjata oppilaille tarpeen mukaan.

Huomionarvoista on se, että uudessa strategiassa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaikutusten arviointia palveluiden järjestämisessä tehdään nykyistä enemmän.

Strategia on tärkeä myös Vantaan henkilöstölle. Iloitsemme siitä, että jatkossa kiinnitetään entistä enemmän huomiota mielenterveysperusteisiin sairaspoissaoloihin ja niiden ehkäisyyn. Henkilöstöä osallistetaan ja johtamista kehitetään. Kehittäminen ei kuitenkaan saa olla pelkkää johtamisen kehittämistä – on pystyttävä määrätietoisemmin korjaamaan niitä epäkohtia joita työympäristöissä havaitaan.

Toivomme myös nykyistä suurempaa huomiota niille ennaltaehkäiseville palveluille jotka ovat sote uudistuksessa jäämässä kuntiin.

 

Eve Rämö
Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja

 

Lisätietoja:

Eve Rämö, p. 044 9741458, eve.ramo@vantaanvihreat.fi