Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina 28.2.2022 päivityksen resurssiviisauden tiekarttaan, joka tähtää Vantaan hiilineutraaliuteen vuonna 2030 ja ohjaa kaupunkia kohti ekologisesti kestävää kasvua ja toimintaa. Vantaan Vihreä valtuustoryhmä on erittäin tyytyväinen, että Vantaa jatkaa suunnitelmallista ja kunnianhimoista linjaansa hillitä ilmastonmuutosta.

Vantaan tavoite hiilineutraaliudelle jo vuonna 2030 on linjassa valtakunnallisten ilmastotavoitteiden kanssa. Jotta olisi realistista saada koko Suomi hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä, on ilmastotoimien oltava etupainotteisia etelän suurissa kaupungeissa, joissa esimerkiksi maaseutua tiiviimpi kaupunkirakenne, keskimäärin pienemmät lämmityskustannukset ja kattavampi kaukolämpöverkko nopeuttavat rakenteellisten ilmastotoimien täytäntöönpanoa.

 

Luonnon monimuotoisuus huomioidaan entistä voimakkaammin

Erityisen tyytyväisiä Vihreät ovat siitä, että resurssiviisauden tiekarttaan on lisätty erillinen toimenpidekaista kaupunkiluonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi. Vihreä valtuustoryhmä on päättäväisesti ja aktiivisesti tuonut tätä teemaa esille tällä kaudella niin valtuustoryhmien välisissä valtuustosopimus-, kaupungin strategia- kuin taloussuunnitelmaneuvotteluissakin. Monimuotoinen kaupunkiluonto auttaa meitä sitomaan hiiltä ilmakehästä ja puskuroimaan ilmastonmuutokseen liittyvien ääri-ilmiöiden, kuten kuivuus- tai rankkasadekausien vaikutuksia kaupunkitekniikkaan.

“Tämä resurssiviisauden tiekartan päivitys on valtakunnallisestikin uraauurtava kuntatasoinen ohjelma siinä, kuinka vakavasti luonnon köyhtyminen nyt otetaan. Luonnon monimuotoisuuden objektiivinen mittaaminen on uusi haaste niin virkakunnalle kuin luottamushenkilöillekin, mutta nyt esitetty mittaristo on hyvä alkuaskel. Tulevaisuudessa meidän on kuitenkin arvioitava luonnon monimuotoisuutta laaja-alaisemmin. Nyt ohjelmassa esitetty luonnon monimuotoisuus tarkoittaa lähinnä elinalueiden rikkautta. Kuitenkin myös lajikirjo on oleellinen suure luonnon tilaa arvioitaessa ”, pohtii kaupunkiympäristölautakunnan vihreä jäsen, varavaltuutettu Tuomas Mutanen.

Vihreät kiittävät myös resurssiviisauden tiekartan mainintoja puurakentamisen ja sitä kautta hiilensidonnan lisäämisestä. Todellisuudessa valtaosa kaupungin uudisrakentamisesta on kuitenkin edelleen betonirakentamista, joten kirjausten jalkauttaminen käytäntöön vaatii vakaata poliittista tahtotilaa Vantaalla sekä entistä konkreettisempia, mitattavia tavoitteita puurakentamisen lisäämiseksi.

Kunnianhimoisia toimenpiteitä kaivataan erityisesti liikenteen päästöjen leikkaamiseksi
Vantaan suurimmat yksittäiset päästölähteet johtuvat energian tuotannosta sekä liikenteestä. Vantaa konkretisoi nyt hyväksytyn tiekartan tavoitteet mitattaviksi toimenpiteiksi tämän kevään aikana. Siinä missä Vantaan Energia on laatinut erittäin kunnianhimoisen toimenpideohjelman tullakseen jopa hiilinegatiiviseksi vuoteen 2030 mennessä, riittää kaupungilla vielä työsarkaa esimerkiksi toimenpiteiden laatimisessa liikenteen päästöjen leikkaamiseksi.

Vantaan kokonaispäästöistä 40% aiheutuu liikenteestä, joista yli puolet koostuu henkilöautoliikenteestä. Vantaalla tulee voimakkaasti panostaa hinnoiltaan ja reiteiltään houkuttelevaan joukkoliikenteeseen, joka vähentää yksityisautoilun tarvetta. Myös kaupunkisuunnittelua ja palvelurakennetta tulee kehittää entistä voimakkaammin julkisen- ja kevyen liikenteen ehdoilla.

 

Resurssiviisauden tiekartan tavoitteiden toteutumista on seurattava tarkasti

Seuraavaksi Vantaa lähtee jalkauttamaan resurssiviisauden tiekartan tavoitteita toimialakohtaisiksi toteutussuunnitelmiksi. Vihreät haluavat olla aktiivisesti mukana valmistelussa, jotta esitettävät käytännön toimenpideohjelmat tulevat olemaan riittäviä ja realistisia saavuttamaan resurssiviisauden tiekartassa asetetut tavoitteet.

Lähtökohtaisesti resurssiviisauden tiekartta päivitetään valtuustokausittain. Vihreät näkevät kuitenkin välttämättömänä, että kaupungin päästöjen leikkaantumista seurataan vuosittain tarkasti ja tarvittaessa Vantaa lisää toimenpiteitä, jotta ilmastotavoiteaikataulussa pysytään.

”Kansainvälisen ilmastopaneelin eilen julkaisema raportti on hälyttävä. Aika on käymässä vähiin, jos haluamme vielä välttää ilmastonmuutoksen pahimmat skenaariot. Mikäli resurssiviisauden tiekartassa nyt esitetyt ratkaisut eivät riitäkään saavuttamaan vuoden 2030 hiilineutraalisuustavoitetta, on Vantaalta löydyttävä poliittista vastuunkantoa tuoda pöydälle lisätoimia.”, painottaa vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Eve Rämö.

 

Lisätietoja:

Eve Rämö, valtuustoryhmän puheenjohtaja
puh. 044 9741458, eve.ramo@vantaanvihreat.fi

Tuomas Mutanen, kaupunkiympäristölautakunnan jäsen, varavaltuutettu
puh. 044 2620201, tuomas.mutanen@vantaanvihreat.fi