Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan maanantaina 27.2. vihreiden ryhmäaloitetta Linnaistenmetsän suojelemiseksi. Aloite sai osin positiivisen vastauksen: osassa kaavoitettua tonttialuetta on selvitettävä vielä luontoarvoja, mukaan lukien vesilain suojelema norosto.

Vihreä valtuustoryhmä jätti asiasta pöytäkirjalausuman, johon koko valtuusto yhtä lukuun ottamatta yhtä yhtyi:

Luontokartoitus tulee tehdä huolella ja alueen kokonaisuus huomioiden. Vastauksessa mainittujen noron ja palokärjen lisäksi esimerkiksi lepakkokartoitus tulisi päivittää. Luonnon monimuotoisuuden merkitys on korostunut uuden luonnonsuojelulain sekä Vantaan strategian myötä.

Linnaisten omakotialueen laajennusta koskeva kaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 2018. Vihreää valtuustoryhmä kritisoi asemakaavaa sen päätöskäsittelyn aikana, koska suunniteltu rakentaminen heikentää Linnaistenmetsän luontoarvoja.

– Teimme valtuustoaloitteen, jotta Linnaistenmetsään kaavailtua rakentamista harkittaisiin uudestaan. Onhan luonnon monimuotoisuuden ja hiilivarastojen merkitys noussut entistä tärkeämmäksi sekä yhteiskunnallisesti että Vantaan kaupungin omassa strategiassa, kommentoi kaupunginvaltuutettu Hanna Valtanen.

Vihreä valtuustoryhmä vaatii, että koko alueella selvitetään noroston lisäksi uhanalainen lajisto. Alueella pesii esimerkiksi EU:n lintudirektiivin mukainen laji, palokärki. Rakentuvien pientalojen määrä ei saa olla itseisarvo, jos se samalla heikentää kaupungin strategiseksi painopisteeksi päätettyä luonnon monimuotoisuutta.

– Luontoselvitys on tehtävä koko alueelle huolella. Alueella on havaittu esimerkiksi lepakoita, lahokaviosammalta ja herkkiä suoluontotyyppejä, kertoo valtuutettu Sirpa Siru Kauppinen.

Vantaa on sitoutunut hiilineutraaliksi 2035 mennessä ja luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen.

– Vanhaa metsää on vaikea, ellei mahdotonta täysin kompensoida. Sen lisäksi, että uusi pientaloalue jyrää altaan arvokkaan hiilinielun, kaventaa se erittäin merkittävää ekologista käytävää, joka yltää aina Espoon Tapiolasta, Länsi-Vantaan kautta, Pohjois-Espoon ja Vihdin järviylängölle, huomauttaa varavaltuutettu Tuomas Mutanen.

Lisätietoja:
kaupunginvaltuutettu Hanna Valtanen, hanna.valtanen@vantaanvihreat.fi
kaupunginvaltuutettu Sirpa Siru Kauppinen, sirpa.kauppinen@vantaanvihreat.fi
varavaltuutettu Tuomas Mutanen, tuomas.mutanen@vantaanvihreat.fi