Asemakaavan 100400 ‘Linnaisten omakotitaloalueen laajennus’ kaavatyössä ja sen jälkeen tehdyissä selvityksissä on tarkentunut tieto siitä, että Linnaistenmetsän alueella on runsaasti arvokkaita luontokohteita. Esitämme, että näiden alueiden suojelutasoa nostetaan, esimerkiksi laajentamalla luonnonsuojelualue kattamaan kaavan 100400 ulkopuolinen metsäalue kokonaan.

Linnaistenmetsän eteläisin osa on jo rauhoitettua luonnonsuojelualuetta. Sen ulkopuolelle jää jo aiemmin arvokkaiksi todettuja luontokohteita, mutta lisäksi mm. soita, noroja, liito-oravien elinympäristöä ja yhteyksiä, arvokkaita kääpäkohteita, arvopuita sekä muiden avainlajien elinympäristöjä. Yleiskaavassa Linnaistenmetsän keskiosat on varattu luonnonsuojelualueelle, mutta myöskään tämä varaus ei kata kaikkia nyt tunnistettuja luonnon monimuotoisuudelle merkittäviä elinympäristöjä.

Vaikka vahvistettua asemakaavaa 100400 ei tässä vaiheessa enää muutettaisi koko alueen säästämiseksi, voidaan muun metsäalueen arvokkaiden luontokohteiden säilyminen turvata ja yhtenäisyyttä edistää suojelemalla vahvemmin jäljelle jäävät alueet.

Vihreä valtuustoryhmä ja 17 muuta valtuutettua 26.2.2024