Lisärakentaminen Linnaistenmetsään asemakaavan 100400 ‘Linnaisten omakotitaloalueen laajennus’ puitteissa on puhuttanut vuosia. Vantaan Vihreät on vastustanut kaavaa alusta saakka ja muun muassa vuonna 2022 vaatinut sen uudelleenarviointia yhteiskunnan kehityksen ja uusien luontokartoitusten perusteella. Liittyen muuhun osaan Linnaistenmetsää vihreä valtuustoryhmä jätti kaupunginvaltuustossa 26.2. aloitteen “Suojellaan Linnaistenmetsän pientalokaavan ulkopuoliset alueet”.

Linnaistenmetsä on Lounais-Vantaan suurin yhtenäinen metsäalue, joka tarjoaa elinalueita esimerkiksi liito-oraville, useille lintulajeille sekä muille luonnon monimuotoisuudelle tärkeille avainlajeille. Se on myös elintärkeä osa Uudenmaan maakuntakaavassa tunnistettua viherkäytävää, joka johtaa Espoon eteläosista aina Espoon ja Vihdin järviylängölle asti. Vihreät haluaa turvata alueen luonnon säilymisen tulevaisuudessa.

– Kiinnitimme huomiota siihen, miten paljon Linnaistenmetsässä on luontoarvoja. Riippumatta siitä toteutetaanko pientalokaava lain sallimin osin tai ei lainkaan, olisi tärkeää vahvistaa alueen suojelutasoa kokonaisuutena, sanoo valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja Mikko Viilo.

– Linnaistenmetsän eteläisin osa on jo rauhoitettu ja keskiosat varattu yleiskaavassa luonnonsuojelualueen laajennukselle. Silti nyt tunnistettuja luonnon monimuotoisuudelle merkittäviä elinympäristöjä jää yhä näiden alueiden ulkopuolelle, kertoo kaupunkiympäristölautakunnan jäsen Tuomas Mutanen.

– Nyt on aika edetä suojelutason nostamisessa ja luonnonsuojelualueen laajentamisessa, vaikka kattamaan metsäalue kokonaan, jatkaa valtuutettu, kapunginhallituksen jäsen Hanna Valtanen.

Vantaa on sitoutunut strategiassaan luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen. Vantaalla tuleekin kiinnittää kaavoituksessa ja rakentamisessa parempaa huomiota siihen, että arvokkaat luontoalueet säilytetään.

Lisätietoja:
Mikko Viilo, 050 588 0109, mikko.viilo@vantaanvihreat.fi
Tuomas Mutanen, 044 262 0201, tuomas.mutanen@vantaanvihreat.fi
Hanna Valtanen, 050 568 1960, hanna.valtanen@vantaanvihreat.fi