Periaatteet luottamuspaikkojen jakamiseksi vaalikaudella 2017-2021

Hyväksytty Vantaan Vihreiden syyskokouksessa 17.12.2016

1 Toimivalta luottamuspaikkoja täytettäessä

Vantaan Vihreiden täytettäväksi tulevat luottamuspaikat voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin:

1.1 Vantaan kaupungin täyttämät luottamuspaikat

Esityksen valittavista henkilöistä tekee Vantaan Vihreiden yleinen kokous paikkajakoryhmän esityksen pohjalta. (Yleinen kokous on määritelty näiden sääntöjen kohdassa 2.4.) Lopullisen päätöksen valittavista henkilöistä tekee valtuustoryhmä. Valtuustoryhmän sekä viime kädessä yksittäisten valtuutettujen päätösvalta perustuu kuntalakiin.

Vaalilautakuntien ja käräjäoikeuden lautamiesten kohdalla esityksen valtuustoryhmälle tekee Vantaan Vihreiden hallitus. Käräjäoikeuden lautamiesten osalta nämä periaatteet huomioidaan vain soveltuvin osin, eikä lautamiehiltä peritä puolueveroa.

1.2 Ylikunnalliset Uudenmaan Vihreiden kautta täytettävät paikat

Paikat koostuvat lähinnä kuntalain tarkoittamista kuntayhtymistä, mutta myös muista toimielimistä, joiden paikkajako perustuu piirijärjestöjen välisiin neuvotteluihin.

Esityksen valittavista henkilöistä tekee Vantaan Vihreiden yleinen kokous paikkajakoryhmän esityksen pohjalta. Lopullisen päätöksen valittavista henkilöistä tekee Uudenmaan Vihreät omien toimintasäännöstensä puitteissa.

1.3 Valtakunnalliset Vihreän liiton täyttämät paikat

Paikat koostuvat lähinnä Kuntaliiton luottamustehtävistä, mutta myös erilaisista valtioneuvoston asettamista neuvottelukunnista ja vastaavista.

Esityksen valittavista henkilöistä Kuntaliiton osalta tekee Vantaan Vihreiden yleiskokous paikkajakoryhmän esityksen pohjalta ja muilta osin Vantaan Vihreiden hallitus. Lopullisen päätöksen valittavista henkilöistä tekee joko Vihreä liitto tai Vihreä eduskuntaryhmä omien toimintasäännöstensä puitteissa.

1.4 Järjestölliset paikat Vantaan Vihreissä, Uudenmaan Vihreissä, Vihreässä liitossa, Vihreässä Langassa ja Vihreässä Sivistysliitossa

Vantaan Vihreiden omat luottamuspaikat täytetään yhdistyksen sääntöjen määräämällä tavalla.

Esityksistä Vihreän liiton ja Uudenmaan Vihreiden hallituksiin ja puoluevaltuuskuntaan päätetään yhdistyksen yleiskokouksessa. Yhdistyksen hallituksella ja valituilla neuvottelijoilla on kuitenkin oikeus poiketa näistä esityksistä, mikäli yhdistysten ja piirien välinen neuvottelutilanne sitä edellyttää.

Esityksistä Vihreän Langan, Vihreän Sivistysliiton ja muiden vastaavien hallituksiin päättää Vantaan Vihreiden hallitus.

Myös Vantaan Vihreiden jäsenyhdistysten yleiskokoukset tekevät esityksiä näihin tehtäviin.

1.5 Ehdokkaat vaaleihin

Näissä periaatteissa ei oteta kantaa ehdokkaiden asettamiseen niissä vaaleissa, joihin Vantaan Vihreät päättää osallistua. Yhdistys on erikseen hyväksynyt periaatteet ehdokkaiden asettamisesta valtakunnallisissa vaaleissa.

2 Luottamuspaikkojen neuvottelu- ja täyttömenettely

Kuntavaaleissa valitaan uusi valtuusto, jonka toimikausi käynnistyy 1.6.2017. Vaalien ajankohdan siirtymisestä johtuen luottamuspaikkojen täyttöön käytettävissä oleva aika lyhenee aiemmasta. Tästä seuraa muutoksia totuttuun järjestykseen paikkojen täytössä.

2.1 Hakeminen luottamuspaikoille

Yhdistys toimeenpanee jäsenistölle suunnatun haun luottamuspaikoille. Haku aukeaa viikko ennen vaalipäivää ja päättyy viikko vaalipäivän jälkeen. Tässä vaiheessa ei ole varmuutta, mitä paikkoja puolueiden välisissä neuvotteluissa saadaan, joten haun yhteydessä jäsenistölle toimitetaan kattava lista puolueiden välisten neuvotteluiden piirissä olevista paikoista. Vastaava haku toteutetaan myös vaalikauden aikana täytettäväksi tulevista kaupunginhallitus-, lautakunta-, kuntayhtymien ja vastaavien paikoista. Luottamuspaikkoja haetaan lomakkeella, josta ilmenee:

– Hakijan nimi
– Prioriteettijärjestyksessä paikat, joita hakee
– Onko aiemmin toiminut varsinaisena tai varajäsenenä jossain toimielimessä; missä toimielimessä ja milloin?
– Miksi hakee juuri näihin paikkoihin ja mitkä ovat omat vahvuudet?
– Miten aktiivisesti on panostanut aiempiin luottamustoimiin ja miten arvelee pystyvänsä panostamaan tulevan neljän vuoden aikana?

Tiedot hakeneista jaetaan jäsenistölle ennen yleistä kokousta tai yleiskokousta.

2.2 Neuvottelustrategia ja -ryhmä

Istuvan valtuustoryhmän puheenjohtaja kutsuu uuden valtuustoryhmän koolle järjestäytymiskokoukseen mahdollisimman pian vaalien jälkeen. Välittömästi vaalien jälkeen käynnistyvät puolueiden väliset neuvottelut siitä, kuinka paikat luottamuselimissä jaetaan. Paikkajakoa koskeva sopimus on perinteisesti allekirjoitettu valtuustoryhmien välillä, joten päävastuu näistä neuvotteluista on uudella valitulla valtuustoryhmällä.

Puolueiden välisissä paikkaneuvotteluissa noudatettavasta strategiasta päätetään vaalituloksen selvittyä yleiskokouksessa, jossa myös uusi valtuustoryhmä on edustettuna. Neuvotteluryhmään näissä neuvotteluissa kuuluvat yhdistyksen puheenjohtaja, valtuustoryhmän puheenjohtaja sekä valtuustoryhmän ja yleiskokouksen valitsemat muut henkilöt. Neuvotteluja käyvä ydinryhmä on korkeintaan 3 – 4 hengen suuruinen, mutta sille voidaan nimetä erillinen tukiryhmä. Ryhmä vastaa myös kuntayhtymien paikkaneuvotteluista, mikäli ne käydään kunnallisjärjestötasolla.

Ylikunnallisista paikkaneuvotteluista vastaa Vantaan Vihreiden osalta yhdistyksen hallitus. Varsinaisen neuvotteluryhmän nimeää Uudenmaan Vihreät.

2.3 Paikkajakoryhmä

Kun valtuustoryhmien välinen paikkajakosopimus on allekirjoitettu, käynnistyy Vihreiden sisäinen paikkajako. Valmisteluvastuu on erityisellä paikkajakoryhmällä, johon kuuluu 7 jäsentä. Jäsenistä 3 valitsee uusi valtuustoryhmä ja 3 yhdistyksen yleiskokous. Ryhmä kutsuu lisäksi itselleen täysivaltaisena jäsenenä toimivan sihteerin sekä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Paikkajakoryhmän jäsenten tulee tuntea laajasti kunnallisten luottamustehtävien luonne: jäsenten tulee olla toiminut keskeisissä luottamustehtävissä; valtuustoryhmän, kaupunginhallitusryhmän, lautakuntaryhmän tai isojen kuntayhtymien (HSL, HSY, Uudenmaan liitto, HUS) hallitusryhmän jäsenenä tai tulee olla uuden valtuustoryhmän jäseniä.

Paikkajakoryhmä tekee esityksensä ensisijaisesti paikkoja hakeneiden henkilöiden keskuudesta. Tästä periaatteesta voidaan poiketa vain erityisestä syystä esim. silloin kun paikkaa ei ole hakenut kukaan vaadittavaa sukupuolta edustava henkilö.

Paikkajakoryhmän tulee pyrkiä esityksessään yksimielisyyteen. Mikäli ryhmä ei pääse yksimielisyyteen, sen tulee tuoda yleiselle kokoukselle tai yleiskokoukselle vaihtoehtoiset esitykset.

Ryhmän kokoukset eivät ole avoimia, mutta ryhmä voi halutessaan kuulla asiantuntijoita. Kokouksista laaditaan päätöspöytäkirjat, jotka ovat julkisia sen jälkeen kun ryhmä on tehnyt lopullisen esityksensä.

2.4 Neuvoa-antava yleinen kokous

Paikkajakoryhmän saatua esityksensä valmiiksi kutsutaan koolle neuvoa-antava yleinen kokous, jossa äänivaltaisia ovat Vantaan Vihreiden jäsenyhdistysten jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa vuonna 2017. Kokouksen aluksi yleiselle kokoukselle valitaan puheenjohtaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Kokouksessa pohjaesityksenä toimii paikkajakoryhmän esitys. Kokouksessa hyväksytään esitys valtuustoryhmälle kohdan 1.1 mukaisille luottamuspaikoille valittavista henkilöistä. Lisäksi hyväksytään esitys Uudenmaan Vihreille kohdan 1.2 mukaisille luottamuspaikoille valittavista henkilöistä.

Äänestys suoritetaan siten, että jokainen paikka äänestetään erikseen ja jokaisella äänestäjällä on käytettävissä yksi ääni paikkaa kohden. Samalla äänestyskerralla voidaan äänestää mies- ja naispaikasta. Erikseen äänestetään varapaikat.

Kokouksessa noudatetaan pääsääntöisesti seuraavaa äänestysjärjestystä:
– kaupunginhallitus
– lautakunnat: soster, opla, kaupsu, tela, yla, vala, keskusvaalilautakunta
– ylikunnalliset: UL, HSL, HSY, HUS
– VE, VAV, VTK, Vantti
– muut kohdan 1.1 mukaiset luottamuspaikat
– muut kohdan 1.2 mukaiset luottamuspaikat

2.5 Esitysten tekeminen vaalikauden aikana

Mikäli puolueiden välisissä neuvotteluissa sovitaan keskeisimpien luottamustoimien jakamisesta valtuustokautta lyhyemmiksi toimikausiksi, esityksen myöhemmille toimikausille valittavista henkilöistä tekee tätä tarkoitusta varten erikseen koolle kutsuttava kohdan 2.4 mukainen yleinen kokous.

Muilta osin esityksen vaalikauden aikana täytettävistä paikoista tekee valtuustoryhmälle yleiskokous yhdistyksen hallituksen valmistelemana. Mikäli yleiskokousta ei aikataulusyistä saada kutsutuksi koolle tai paikan painoarvo (mm. eräät kiinteistöyhtiöt) ei sitä vaadi, esityksen tekee Vantaan Vihreiden hallitus.

3 Noudatettavat periaatteet

Paikkoja täytettäessä yhdistys ja valtuustoryhmä noudattavat seuraavia yleisiä periaatteita. Periaatteet ovat kuitenkin ohjeellisia lukuun ottamatta puolueiden välisen paikkajakosopimuksen sekä tasa-arvolainsäädännön asettamia reunaehtoja. Periaatteet eivät ole prioriteettijärjestyksessä.

3.1 Valtuutetut, ehdokkaat ja muut hakijat

Lähtökohtana on, että paikat täytetään etusijassa henkilöillä, jotka olivat kuntavaaleissa ehdolla. Poikkeuksen muodostavat henkilöt, jotka toimivat tehtävässä, joka ei mahdollista ehdokkuutta (mm. keskusvaalilautakunnan jäsenyys). Toimintaan kuntavaalien jälkeen tulleet henkilöt rinnastetaan ehdolla olleisiin.

Täytettäessä keskeisiä kunnallisia luottamustehtäviä, joissa vihreillä on useampi kuin yksi paikka, noudatetaan periaatetta, että toimielimeen pyritään valitsemaan ainakin yksi kaupunginvaltuutettu. Jokaisella valtuutetulla on oikeus yhteen kh- tai lautakuntatasoiseen paikkaan kuitenkin niin, että valtuutetun asema ei ohita itseoikeutetusti muita valintakriteereitä. Myös varavaltuutetuksi pääseminen kertoo kannatuksesta äänestäjien keskuudessa ja huomioidaan paikkoja täytettäessä.

Muilta osin pyritään sitouttamaan mahdollisimman monia ihmisiä vihreään toimintaan yhteiseksi resurssiksi ja tulevien vaalien ehdokkaaksi. Tässä yhteydessä tulee kuitenkin huomioida, että:
– osa tehtävistä on joko välittömästi sidoksissa toiseen tehtävään tai niiden menestyksellinen hoitaminen edellyttää jäsenyyttä myös jossakin toisessa elimessä
– osa toimielimistä kokoontuu vain kerran tai kaksi vuodessa
– valittavilla henkilöillä on edellytykset ko. tehtävän hoitamiseen

3.2 Tasa-arvo

Tavoitteena on, että molemmat sukupuolet ovat Vihreiden sisäisessä paikkajaossakin edustettuina tasa-arvolain määrittelemässä suhteessa. Neuvotteluryhmän ja paikkajakoryhmän tulee huomioida tämä omassa työssään.

3.3 Rotaatio

Vihreiden arvoihin ei kuulu, että samat henkilöt hoitavat tehtäviä ikuisuuksia ja tekevät itsensä lopulta korvaamattomiksi. Samaan aikaan tehtävien menestyksellinen hoito edellyttää jatkuvuutta.

Luottamustehtävät täytetään koko toimikaudeksi, ellei puolueiden välisissä neuvotteluissa ole sovittu toimikausien jakamisesta. Toimikaudella tarkoitetaan tässä sitä kautta, joksi toimielin asetetaan, mikä ei välttämättä ole valtuustokausi.

Sama henkilö voidaan valita samaan tehtävään myös toiseksi kaudeksi, mikäli hän on hoitanut tehtävää ansioituneesti. Alle vaalikauden mittaisiin tehtäviin henkilö voidaan valita kuitenkin kahden toimikauden ajaksi.

Kolmanneksi kaudeksi henkilö voidaan valita ilman erityisen painavaa syytä (mm. vaalikelpoisten ehdokkaiden puuttuminen) vain, mikäli henkilö siirtyy varajäsenen paikalta varsinaiseksi jäseneksi tai jäsenen paikalta puheenjohtajistoon. Sama henkilö voidaan valita eri tasoille samassa toimielimessä ilman erityisen painavaa syytä korkeintaan kolmeksi kaudeksi peräkkäin.

Jatkuvuuden turvaamiseksi keskeisissä tehtävissä pyritään siihen, että edellisen kauden ryhmästä (varsinaiset ja varajäsenet) vähintään yksi henkilö jatkaa myös seuraavalla kaudella.

Rotaatiosääntöä ei noudateta käräjäoikeuden lautamiesten ja vaalilautakuntien jäsenten kohdalla valittavien henkilöiden suuren lukumäärän vuoksi.

3.4 Osaaminen ja yhteistyö

Kunnalliset luottamustehtävät edustavat ns. maallikkohallintoa. Luottamushenkilöiden ei tarvitse olla kyseisen toimialan erityisasiantuntijoita, vaan pikemminkin kuntalaisten edustajia. Virkamiesten vastuulla on tuoda toimielimeen riittävä asiantuntemus.

Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää kuitenkin, että toimielimen jäsenet ovat perillä sen tehtäväkentästä sekä siihen liittyvistä tulevaisuuden haasteista, ongelmista ja vihreiden toimialaa koskevista poliittisista linjauksista.

Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös kokousteknisiä taitoja, kykyä tiedonhankintaan sekä halua ja kykyä työskennellä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Toimielimeen muodostuvan vihreän ryhmän tulee lisäksi olla ryhmänä toimiva ja toimielimen eri tehtäväalueet kattava ja tasapuolinen.

Valittavan henkilön tulee sitoutua yhteistyöhön ja tiedonkulkuun valtuustoryhmän kanssa.

3.5 Esteellisyydet ja sidonnaisuudet

Vantaan Vihreät eivät aseta tehtäviin henkilöitä, joiden kohdalla luottamus riippumattomuuteen saattaisi vaarantua henkilökohtaisten sidosten tai muiden syiden vuoksi. Tämän vuoksi toimielimien jäseniksi ei valita henkilöitä, jotka joko henkilökohtaisesti tai työnsä puolesta joutuvat säännöllisesti asioimaan kyseisen toimielimen kanssa tai jotka saattaisivat edellä mainitussa asemassa saavuttaa muuta etua toimielimen päätösten seurauksena.

Kaupungin palveluksessa olevia henkilöitä ei nimetä sellaisiin tehtäviin, joissa korostuu kaupungin työnantajarooli. Kaupungin henkilöstön luottamushenkilöitä tai vastaavina toimivia ei valita sellaisiin tehtäviin, joissa kaupunki käyttää päätösvaltaa työnantajaroolissa.

3.6 Puoluevero ja ehdokassopimus

Valittavien henkilöiden tulee sitoutua maksamaan kuntavaalien ehdokassopimuksen mukaiset puolueverot ja noudattamaan ehdokassopimusta myös muilta osin.