Periaatteet luottamuspaikkojen jakamiseksi vaalikaudella 2013-2017

Periaatteet luottamuspaikkojen jakamiseksi vaalikaudella 2013-2017

Hyväksytty yleiskokouksessa 12.6.2012

1. Toimivalta paikkoja täytettäessä

Vantaan Vihreiden täytettäväksi tulevat luottamushenkilöpaikat voidaan
jakaa seuraaviin ryhmiin:

1.1. Vantaan kaupungin täyttämät luottamuspaikat

Paikat täyttää kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, konsernijaosto,
lautakunta tai jokin muu kaupungin luottamushenkilöorganisaatioon
kuuluva toimielin. Esityksen valittavista henkilöistä tekee Vantaan
Vihreiden yleinen kokous paikkajakoryhmän esityksen pohjalta. (Yleinen
kokous on määritelty näiden sääntöjen kohdassa 2.4). Lopullisen
päätöksen valittavista henkilöistä tekee valtuustoryhmä.
Valtuustoryhmän, sekä viime kädessä yksittäisten valtuutettujen
päätösvalta perustuu kuntalakiin.

Vaalilautakuntien ja käräjäoikeuden lautamiesten kohdalla esityksen
valtuustoryhmälle tekee Vantaan Vihreiden hallitus. Käräjäoikeuden
lautamiesten osalta nämä säännöt huomioidaan vain soveltuvin osin, eikä
lautamiehiltä peritä puolueveroa.

1.2. Ylikunnalliset Vihreä Uusimaa ry:n kautta täytettävät paikat

Paikat koostuvat lähinnä kuntalain tarkoittamista kuntayhtymistä, mutta
myös kaikista niistä muista paikoista, joiden jako perustuu
piirijärjestöjen välisiin neuvotteluihin. Paikat täyttää kuntakokous,
seutukokous, maakuntavaltuusto, kuntayhtymän valtuusto, yhtiökokous tai
muu vastaava elin.

Esityksen valittavista henkilöistä tekee Vantaan Vihreiden yleinen
kokous, paikkajakoryhmän esityksen pohjalta. Lopullisen päätöksen
valittavista henkilöistä tekee Vihreä Uusimaa ry. omien
toimintasäännösten puitteissa.

1.3. Valtakunnalliset Vihreän liiton täyttämät paikat

Paikat koostuvat lähinnä Kuntaliiton luottamustehtävistä, mutta myös
erilaisista valtioneuvoston asettamista neuvottelukunnista ja
vastaavista. Paikat täyttää kuntapäivät, valtioneuvosto, ministeriö tai
vastaava elin.

Esityksen valittavista henkilöistä Kuntaliiton osalta tekee Vantaan
Vihreiden yleiskokous paikkajakoryhmän esityksen pohjalta ja muilta osin
Vantaan Vihreiden hallitus. Lopullisen päätöksen valittavista
henkilöistä tekee joko Vihreä liitto rp tai Vihreä eduskuntaryhmä omien
toimintasäännöstensä puitteissa.

1.4. Järjestölliset paikat Vantaan vihreissä, Vihreä Uusimaa ry:ssä,
Vihreässä puolueessa, Vihreässä Langassa ja Vihreässä Sivistysliitossa

Vantaan Vihreiden omat luottamustehtävät täytetään yhdistyksen sääntöjen
määräämällä tavalla.

Esityksistä Vihreä liitto rp:n ja Vihreä uusimaa ry:n hallituksiin ja
puoluevaltuuskuntaan päätetään yhdistyksen yleiskokouksessa. Yhdistyksen
hallituksella ja valituilla neuvottelijoilla on kuitenkin oikeus poiketa
näistä esityksistä, mikäli yhdistysten ja piirien välinen
neuvottelutilanne sitä edellyttää.

Esityksistä Vihreä Lanka Oy:n, Vihreän Sivistysliiton ja muiden
vastaavien hallituksiin päättää Vantaan Vihreät ry:n hallitus.

Myös Vantaan Vihreiden alayhdistysten yleiskokoukset tekevät esityksiä
näihin tehtäviin.

1.5. Ehdokkaat vaaleihin

Näissä periaatteissa ei oteta kantaa ehdokkaiden asettamisesta niissä
vaaleissa, joihin Vantaan Vihreät päättää osallistua. Yhdistys on
erikseen hyväksynyt periaatteet ehdokkaiden asettamisista
valtakunnallisissa vaaleissa.

2. Luottamushenkilöpaikkojen neuvottelu- ja täyttömenettely

2.1. Neuvottelustrategia ja -ryhmä

Kunnallisvaaleissa valitaan uusi valtuusto, jonka toimikausi käynnistyy
1.1.2013. Istuvan valtuustoryhmän puheenjohtajalla on velvollisuus
kutsua uusi valtuustoryhmä koolle järjestäytymiskokoukseen
mahdollisimman pian vaalien jälkeen. Välittömästi vaalien jälkeen
käynnistyvät puolueiden väliset neuvottelut siitä, kuinka paikat
luottamuselimissä; kaupunginhallituksessa, lautakunnissa ja muissa
luottamuselimissä jaetaan. Paikkajakoa koskeva sopimus on perinteisesti
allekirjoitettu valtuustoryhmien välillä, joten päävastuu näistä
neuvotteluista on uudella valitulla valtuustoryhmällä.

Puolueiden välisissä paikkaneuvotteluissa noudatettavasta strategiasta
päätetään vaalituloksen selvittyä yleiskokouksessa jossa myös uusi
valtuustoryhmä on edustettuna. Neuvotteluryhmään näissä neuvotteluissa
kuuluvat yhdistyksen puheenjohtaja, valtuustoryhmän puheenjohtaja, sekä
valtuustoryhmän ja yleiskokouksen valitsemat muut henkilöt. Neuvotteluja
käyvä ydinryhmä on korkeintaan 3 – 4 hengen suuruinen, mutta sille
voidaan valita erityinen tukiryhmä. Ryhmä vastaa myös kuntayhtymien
paikkaneuvotteluista, mikäli ne käydään kunnallisjärjestötasolla.

Ylikunnallisista paikkaneuvotteluista vastaa Vantaan vihreiden osalta
yhdistyksen hallitus. Varsinaisen neuvotteluryhmän nimeää Vihreä Uusimaa
ry.

2.2. Paikkajakoryhmä

Kun valtuustoryhmien välinen paikkajakosopimus on allekirjoitettu,
käynnistyy Vihreiden sisäisen paikkajaon valmistelu. Valmisteluvastuu on
erityisellä paikkajakotyöryhmällä, johon kuuluu 7 jäsentä. Jäsenistä 3
valitsee uusi valtuustoryhmä ja 3 yhdistyksen yleiskokous. Ryhmä kutsuu
lisäksi itselleen täysivaltaisena jäsenenä toimivan sihteerin, sekä
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Paikkajakotyöryhmän jäsenten tulee tuntea laajasti kunnallisten
luottamustehtävien luonne – jäsenien tulee olla toiminut keskeisissä
luottamustehtävissä; valtuustoryhmän, kaupunginhallitusryhmän,
lautakuntaryhmän tai isojen kuntayhtymien (HSL, HSY, Uudenmaan liitto, HUS)
hallitusryhmän jäsenenä tai tulee olla uuden valtuustoryhmän jäseniä.

Paikkajakotyöryhmän tulee pyrkiä esityksessään yksimielisyyteen. Mikäli
ryhmä ei pääse yksimielisyyteen, sen tulee tuoda yleiselle kokoukselle
(tai yleiskokoukselle) vaihtoehtoiset esitykset.

Ryhmän kokoukset eivät ole avoimia, mutta ryhmä voi halutessaan kuulla
asiantuntijoita. Kokouksista laaditaan päätöspöytäkirjat, jotka ovat
julkisia sen jälkeen kun ryhmä on tehnyt lopullisen esityksensä.

2.3. Hakeminen luottamustehtäviin

Yhdistys toimeenpanee jäsenistölle suunnatun haun heti ryhmien välisen
jakosopimuksen synnyttyä. Vastaava haku toteutetaan myös vaalikauden
aikana täytettäväksi tulevista kaupunginhallitus-, lautakunta-,
kuntayhtymien ja vastaavien hallituspaikoista. Haun yhteydessä
jäsenistölle toimitetaan lista vaalikaudella täytettäviksi tulevista
paikoista. Jokaiseen tehtävään haetaan erillisellä hakemuksella josta
ilmenee:

– Hakijan nimi
– Mitä paikkaa hakee
– Onko ollut aiemmin varsinaisena tai varajäsenenä kyseisessä tai
jossain muussa toimielimessä, jos on ollut, niin milloin?
– Miksi hakee juuri tähän paikkaan ja mitkä ovat omat vahvuudet?
– Mitä muita luottamustehtäviä hakee
– Jos hakee useisiin tehtäviin, tulee ilmoittaa prioriteettijärjestys:
mihin paikkaan hakee ensisijaisesti, mihin toissijaisesti jne.

Miten aktiivisesti on panostanut aiempiin luottamustoimiin ja miten
arvelee pystyvänsä panostamaan tulevan neljän vuoden aikana?

Tiedot hakeneista jaetaan jäsenistölle. Paikat täytetään ensisijaisesti
niihin hakeneiden henkilöiden keskuudesta. Tästä periaatteesta voidaan
poiketa vain erityisestä syystä esim. silloin kun paikkaa ei ole hakenut
kukaan vaadittavaa sukupuolta edustava henkilö.

2.4. Neuvoa-antava yleinen kokous

Kutsutaan koolle neuvoa-antava yleinen kokous, jossa päätösvaltaisia
ovat Vantaan vihreiden alayhdistysten jäsenet, jotka ovat maksaneet
vuoden 2012 jäsenmaksunsa. Kokouksen aluksi neuvoa-antavalle kokoukselle
valitaan puheenjohtaja ja muut tarpeelliset toimitsijat. Yleisessä
kokouksessa päätetään valtuustoryhmälle tehtävästä esityksestä käyttäen
pohjaesityksenä paikkajakotyöryhmän tekemää ehdotusta. Tässä
neuvoa-antavassa kokouksessa päätetään esittää valtuustoryhmälle ehdotus
KH:een ja lautakuntiin valittavista paikoista. Ehdotus tehdään myös
Uudenmaan liiton, HSL:n, HSY:n, HUS:n, Vantaan energian, VAV:n ja VTK:n
paikkoihin valittavista henkilöistä.

Äänestys suoritetaan niin, että jokainen paikka äänestetään erikseen ja
jokaisella äänestäjällä on käytettävissä yksi ääni paikkaa kohden.
Samalla äänestyskerralla voidaan äänestää mies- ja naispaikasta.
Erikseen äänestetään varapaikat.

Kokouksessa noudatetaan pääsääntöisesti seuraavaa äänestysjärjestystä:
KH-paikat, lautakuntapaikat: soster, opla, kaupsu, ymp.ltk, tilak.ltk,
as-pa ltk, keskusvaaliltk.; ja muut UL, HSL, HSY, HUS, VE, VAV ja VTK.

2.5. Esitysten tekeminen vaalikauden aikana

Esityksen vaalikauden aikana täytettävistä paikoista tekee
valtuustoryhmälle yleiskokous yhdistyksen hallituksen valmistelemana.
Mikäli yleiskokousta ei aikataulusyistä saada kutsutuksi koolle tai
paikan painoarvo (mm. eräät kiinteistöyhtiöt) ei sitä vaadi, esityksen
tekee Vantaan Vihreiden hallitus. Hallituksen tulee kuitenkin ennakoida
vaalikauden aikana ilman poikkeustapauksia (jäsenten erot, uudet
toimielimet jne.) täytettäväksi tulevat paikat niin että ne voidaan
käsitellä yleiskokouksessa.

3. Noudatettavat periaatteet

Paikkoja täytettäessä yhdistys ja valtuustoryhmä noudattavat seuraavia
yleisiä periaatteita. Periaatteet ovat kuitenkin ohjeellisia lukuun
ottamatta puolueiden välisen paikkajakosopimuksen sekä
tasa-arvolainsäädännön asettamia reunaehtoja. Paikkajakotyöryhmän,
yleiskokouksen ja yleisen kokouksen sekä valtuustoryhmän tulee pyrkiä
noudattamaan periaatteita. Niitä ei kuitenkaan ole asetettu

prioriteettijärjestykseen ja viime kädessä yleiskokouksen ja
valtuustoryhmän päätös jää voimaan, vaikka kaikki periaatteet eivät
täyttyisikään.

3.1. Valtuutettujen ja ehdokkaiden asema

Periaatteena on, että paikat täytetään etusijassa henkilöillä, jotka
olivat viime kunnallisvaaleissa ehdolla. Poikkeuksen muodostavat
henkilöt, jotka toimivat tehtävässä, joka ei mahdollista ehdokkuutta
(mm. keskusvaalilautakunnan jäsenyys). Toimintaan kunnallisvaalien
jälkeen tulleet henkilöt rinnastetaan kuitenkin ehdokkaina olleisiin.

Täytettäessä keskeisiä kunnallisia luottamustehtäviä: kaupunginhallitus
ja lautakunnat, joissa vihreillä on useampi kuin yksi paikka,
noudatetaan periaatetta, että ko. toimielimeen pyritään valitsemaan
ainakin yksi kaupunginvaltuutettu. Jokaisella valtuutetulla on oikeus
yhteen kh- tai lautakuntatasoiseen paikkaan kuitenkin niin, että
valtuutetun asema ei ohita itseoikeutetusti muita valintakriteereitä.

Muilta osin paikkoja täytettäessä pidetään arvona sitä, että laajalla
luottamushenkilöiden piirillä pyritään sitouttamaan mahdollisimman monia
ihmisiä vihreään toimintaan yhteiseksi resurssiksi ja tulevien vaalien
ehdokkaaksi. Varavaltuutetuksi pääseminen on yksi kriteeri, joka kertoo
henkilön kannatuksesta äänestäjien keskuudessa ja tulee huomioida
paikkoja täytettäessä.

3.2. Tasa-arvo

Vihreät noudattavat paikkoja täytettäessä periaatetta, että molempia
sukupuolia on myös ryhmän sisäisessä ehdokasasettelussa tasa-arvolain
määrittelemässä suhteessa. Paikoista neuvottelevan ryhmän tulee
huomioida tämä myös omassa työssään.

3.3. Rotaatio

Vihreiden arvoihin ei kuulu, että samat henkilöt hoitavat tehtäviä
ikuisuuksia ja tekevät itsensä lopulta ”korvaamattomiksi”. Tiedostamme
kuitenkin, että tehtävien menestyksellinen hoito edellyttää jatkuvuutta.
Luottamustehtävät täytetään koko toimikaudeksi, mikäli ryhmien välisissä
neuvotteluissa ei ole sovittu toimikausien jakamisesta. Toimikaudella
tarkoitetaan tässä sitä kautta, joksi toimielin asetetaan, mikä ei
välttämättä ole valtuustokausi.

Sama henkilö voidaan valita samaan tehtävään myös toiseksi kaudeksi,
mikäli hän on hoitanut tehtävää ansioituneesti. Alle vaalikauden
mittaisiin tehtäviin henkilö voidaan valita kuitenkin kahden vaalikauden
ajaksi. Kolmanneksi kaudeksi henkilö voidaan valita ilman erityisen
painavaa syytä (mm. vaalikelpoisten ehdokkaiden puuttuminen) vain,
mikäli henkilö siirtyy varajäsenen paikalta varsinaiseksi jäseneksi tai
jäsenen paikalta puheenjohtajistoon. Sama henkilö voidaan valita eri
tasoille samassa toimielimessä ilman erityisen painavaa syytä
korkeintaan kolmeksi kaudeksi peräkkäin.

Käräjäoikeuden lautamiesten ja vaalilautakuntien jäsenten kohdalla
rotaatiosääntöä ei noudateta valittavien henkilöiden suuren lukumäärän
vuoksi.

Jatkuvuuden turvaamiseksi pyrimme siihen, että keskeisissä tehtävissä
edellisen kauden ryhmästä (varsinaiset ja varajäsenet) vähintään yksi
henkilö jatkaisi myös seuraavalla kaudella.

3.4. Asiantuntemus

Kunnalliset luottamustehtävät ovat osa ns. maallikkohallintoa, jossa
toimielinten jäsenten ei tarvitse olla ko. toimialan
erityisasiantuntijoita, vaan pikemminkin kuntalaisten edustajia.
Virkamiesten vastuulla on tuoda toimielimeen riittävä asiantuntemus.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kuitenkin että
toimielimen jäsenet ovat perillä sen tehtäväkentästä sekä siihen
liittyvistä tulevaisuuden haasteista, ongelmista ja vihreiden toimialaa
koskevista poliittisista linjauksista.

Valittavilla henkilöillä odotetaan olevan lisäksi tehtävän
menestyksellisen hoitamisen edellyttämät tekniset taidot; yhteistyökyky,
kokoustekniikka ym. vastaavat taidot. Toimielimeen muodostuvan vihreän
ryhmän tulee lisäksi olla ryhmänä toimiva ja toimielimen eri
tehtäväalueet kattava ja tasapuolinen.

Valittavien henkilöiden tulee lisäksi nauttia vantaalaisten vihreiden
keskuudessa tehtävän hoidon edellyttämää ns. ”poliittista luottamusta”,
eli kykyä ja halua työskennellä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

3.5. Esteellisyydet ja sidonnaisuudet

Vantaan Vihreät eivät aseta tehtäviin henkilöitä, joiden kohdalla
luottamus riippumattomuuteen saattaisi vaarantua henkilökohtaisten
sidosten tai muiden syiden vuoksi. Tämän vuoksi toimielimien jäseniksi
ei valita henkilöitä jotka joko henkilökohtaisesti tai työnsä puolesta
joutuvat säännöllisesti asioimaan ko. toimielimen kanssa tai jotka
saattaisivat edellä mainitussa asemassa saavuttaa muuta etua toimielimen
päätösten seurauksena.

Kaupungin palveluksessa olevia henkilöitä ei nimetä sellaisiin
tehtäviin, joissa korostuu kaupungin työnantajarooli. Kaupungin
henkilöstön luottamushenkilöitä tai vastaavina toimivia ei valita
sellaisiin tehtäviin, joissa kaupunki käyttää päätösvaltaa

työnantajaroolissa.

3.6. Tehtävien jakaminen mahdollisimman monelle henkilölle

Täytettäessä luottamustehtäviä pyritään siihen, että tehtävät jakautuvat
mahdollisimman laajalle joukolle, eivätkä keräänny muutamille harvoille.
Tässä yhteydessä tulee kuitenkin huomioida:
– että osa tehtävistä on joko välittömästi sidoksissa toiseen tehtävään
tai sen
– menestyksellinen hoitaminen edellyttää jäsenyyttä myös jossakin
toisessa elimessä,
– että osa toimielimistä kokoontuu vain kerran tai kaksi vuodessa,
– että valittavilla henkilöillä on edellytykset ko. tehtävän hoitamiseen

3.7. Puoluevero ja muut ehdokassitoumuksen kohdat

Valittavien henkilöiden tulee sitoutua maksamaan kunnallisvaalien
ehdokassopimuksen mukaiset puolueverot.

Henkilöiden tulee lisäksi sitoutua noudattamaan ehdokassopimuksen