Hääleta

Roheline Vantaa võitleb kliimamuutusega ja kannab lähikonna looduse eest hoolt

Vantaa on 2030. aastaks süsinikuneutraalne, suurendab puitehitiste hulka ja ehitab palju kergliiklusteede ning ühistranspordisõlmede lähedusse. Samal ajal kannab Vantaa üha tihenevas linnakeskkonnas lähikonna looduse eest hoolt, muudab linna rohelisemaks, tugevdab bioloogilist mitmekesisust ja korvab ehitamise tagajärjel linnaloodusele ja haljasaladele tekitatud kahju.

Roheline Vantaa investeerib haridusse ja koolitusse

Vantaa tagab igale lapsele õiguse kvaliteetsele alusharidusele ja taotleb tasuta alusharidusele üleminekut, remondib probleemse siseõhuga koolid ja lasteaiad, tagab piisava õppimise toe alates alusharidusest kuni keskkoolini ja aitab kõigil koolis püsida.

Roheline Vantaa hoolitseb heaolu eest ja võitleb ebavõrdsuse vastu

Parandusmeetmete asemel tegeleb Vantaa probleemide ennetamisega, kaotab tervishoiujärjekorrad ja tagab personali piisavuse ning eakate hea elukvaliteedi. Ebavõrdsuse vastu võitlemiseks tagab Vantaa juurdepääsu põhiteenustele kõigis valdkondades jalgsi, rattaga või sujuvalt ühistranspordis, tugevdab tööhõivet ja avab tööelu uksi, võitleb kodutuse vastu ning pakub vaimse tervise madala läve teenuseid.

Hääleõigus – kes saavad hääletada?

Kohalike omavalitsuste valimistel saab hääletada, kui olete Soome või mõne muu Euroopa Liidu liikmesriigi, Islandi või Norra kodanik ja vastate järgmistele tingimustele:

  • saate hiljemalt valimispäeval (13.06.2021) 18-aastaseks
  • teil on Soomes elukoht hiljemalt 23.04.2021.

Kui olete mõne muu riigi kodanik, saate kohalike omavalitsuste valimistel hääletada, kui

  • saate hiljemalt valimispäeval (13.06.2021) 18-aastaseks
  • teil on olnud seisuga 23.04.2021 Soomes katkematult elukoht vähemalt kaks aastat.