Kuntavaaliohjelma 2021

1 Ilmastonmuutosta torjuva Vantaa

– on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä
– puolittaa kaupungin tarjoaman ruuan hiilijalanjäljen vuoteen 2025 mennessä
– lisää puurakentamista sekä kaupungin omassa että yksityisessä rakentamisessa
– rakentaa puukouluja ja -päiväkoteja
– rakentaa raiteita
– lisää omissa kiinteistöissään uusiutuvan energian käyttöä ja luopuu öljylämmityksestä sekä kannustaa kuntalaisia samaan
– kannustaa siirtymässä sähkö-, hybridi- ja biokaasuajoneuvojen käyttöön ja lisää niiden käyttöä omassa toiminnassaan
– on kiertotalouden edelläkävijä
– kasvattaa kävelyn ja pyöräilyn suosiota rakentamalla yhteyksiltään sujuvia kävely- ja pyöräilyväyliä
– kaavoittaa ja rakentaa tiiviisti raiteiden varteen ja hyvien julkisten liikenneyhteyksien ääreen

2 Lähiluonnosta huolehtiva Vantaa

– turvaa lähiluonnon tiivistyvässä kaupunkirakenteessa
– vahvistaa luonnon monimuotoisuutta mm. muutamalla nurmikot niityiksi
– perustaa luonnonsuojelualueita omille mailleen
– lisää kaupunkivihreää: istuttaa puita ja pensaita uusille asuinalueille, kaavoittaa viherkattoja
– turvaa ympäristöpalveluiden ja -valvonnan resurssit ja varmistaa luontoselvitysten ajantasaisuuden ja kattavuuden
– korvaa rakentamisen kaupunkiluonnolle ja viheralueille aiheuttaman haitan viherkompensaatiolla
– tekee joutomaiden kunnianpalautuksen: biodiversiteetti, maisema, virkistyskäyttö
– kunnostaa puroja, purkaa patoja, turvaa kalatiet
– perustaa siirtolapuutarhoja, palstoja ja viljelylaatikoita
– laajentaa lähiluonto-opastoiminnan ympärivuotiseksi ja tuo oppaiden rinnalle vapaaehtoiset puistokummit
– vie lapset luontoon: joka päiväkodille nimikkometsä, koulujen ja päiväkotien pihoille metsämaata ja viljelylaatikoita

3 Kasvatukseen ja koulutukseen panostava Vantaa

– takaa jokaiselle lapselle oikeuden laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja tavoittelee maksuttomaan varhaiskasvatukseen siirtymistä
– laajentaa varhaiskasvatuksen psykologipalvelut kaikkiin päiväkoteihin
– kehittää varhaiskasvatuksen avoimia palveluita ja kerhotoimintaa vastaamaan lapsiperheiden tarpeeseen
– korjaa sisäilmaongelmaiset koulut ja päiväkodit ja takaa kaikille terveellisen oppimisympäristön
– varmistaa riittävän oppimisen tuen varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle
– varmistaa kaikkien mukana pysymisen: digitalisaation hallinta, tilaratkaisut
– turvaa toisen asteen opetuksen ja ohjauksen kokonaiset opetuspäivät ja -viikot
– vahvistaa yhteyksiä korkeakouluihin, mm. oppimiskampusta
– panostaa aikuisten perusopetukseen
– panostaa elinikäiseen oppimiseen ja aikuisten uudelleen kouluttautumiseen

4 Hyvinvoinnista huolehtiva Vantaa

– ennaltaehkäisee ongelmien syntymistä korjaavien toimien sijaan
– panostaa perheiden varhaiseen tukeen ja resursoi riittävästi varhaiskasvatukseen, neuvolaan ja lastensuojeluun
– vahvistaa lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita
– torjuu kouluväkivaltaa ja -kiusaamista
– varmistaa, että palveluihin pääsee helposti ja oikea-aikaisesti eikä palveluiden hinta muodostu esteeksi niiden käyttämiselle
– purkaa terveydenhuollon jonot ja varmistaa henkilöstön riittävyyden
– varmistaa ikääntyneiden hyvän elämänlaadun: kehittää ikääntyvien ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa, uusia asumismuotoja ja yhteisöllistä asumista sekä etsivää vanhustyötä

5 Eriarvoisuutta torjuva Vantaa

– kehittää alueita tasapuolisesti
– varmistaa kaikilla alueilla peruspalveluiden saavutettavuuden kävellen, pyöräillen tai sujuvasti joukkoliikenteellä
– kaavoittaa kaikille alueille monipuolisesti erilaisia asuntoja kaikenkokoisten perheiden tarpeisiin
– varmistaa kohtuuhintaisen asuntotuotannon
– takaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuuden harrastaa: tuo harrastusmahdollisuudet koulupäivän yhteyteen koululle yhteistyössä järjestöjen ja taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten kanssa
– vahvistaa työllisyyttä ja avaa ovia työelämään: tarjoaa matalan kynnyksen työpaikkoja ja työkokeilua
– torjuu asunnottomuutta
– tarjoaa matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita
– laajentaa suonensisäisiä huumeita käyttävien palvelut moniammatillista matalan kynnyksen palvelua tarjoavaksi laajan aukiolon päiväkeskukseksi

6 Vetovoimainen Vantaa

– on hyvä työnantaja ja varmistaa henkilöstön riittävyyden, työhyvinvoinnin ja jaksamisen
– hyödyntää sijaintiaan ja houkuttelee yrityksiä ja osaajia asumaan, yrittämään ja investoimaan
– kaavoittaa rohkeasti uutta omaleimaista kaupunkia, uutta Kartanonkoskea
– turvaa rakennetun ympäristön ajallisen kerroksellisuuden
– tarjoaa vapaa-ajan ja kulttuuripalveluita kaikilla alueilla
– tunnistaa ja tukee alueiden omaleimaisuutta
– tukee ja mahdollistaa ennakkoluulottomasti asukaslähtöistä toimintaa, karkeakulttuuria, katutaidetta ja erilaisia tapahtumia
– tukee kaiken ikäisten asukkaiden yhteisöllisyyttä ja järjestöjen toimintamahdollisuuksia
– perustaa Myyrmäkeen kaupunkikulttuurin keskuksen

7 Taloudeltaan vakaa Vantaa

– hoitaa talouttaan kestävästi ja läpinäkyvästi
– vahvistaa kaupungin tulopohjaa
– tavoittelee pitkäaikaista tuottoa ja tuo maanmyynnin rinnalle maanvuokrausta
– houkuttelee keskisuuria ja suuria yrityksiä tarjoamalla kilpailukykyisiä tontteja ja liiketiloja
– vahvistaa palveluitaan yrityksille ja yksinyrittäjille: tukea, neuvontaa ja tiedotusta monikielisesti ja -kanavaisesti
– tukee yritysten innovaatiotoimintaa mm. tarjoamalla alustoja ja tiloja uusien ratkaisujen testaamiseen
– tarjoaa nuorille kesätyösetelin, kesätyö- ja harjoittelupaikkoja
– hyödyntää digiloikan mahdollisuudet
– investoi ennaltaehkäisyyn ja uusin toimintatapoihin ja säästää pitkällä tähtäimellä

8 Avoin ja yhdenvertainen Vantaa

– valmistelee päätökset avoimesti ja viestii oikea-aikaisesti
– lisää kaupungin yhtiöiden päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä
– järjestää avoimia lautakuntien ja muiden toimielinten kokouksia
– arvioi systemaattisesti kaupungin päätöksenteon vaikutukset: lapsi-, ilmasto-, sukupuoli-, taloudelliset ja sosiaaliset
– laajentaa osallistuvaa budjetointia
– tryggar de svenskspråkiga tjänsterna
– on vihavapaa kaupunki
– on sateenkaarikunta
– varmistaa tilojensa ja palveluidensa esteettömyyden ja digitaalisten palveluidensa saavutettavuuden
– johtaa työnantajana esimerkillä: anonyymi rekrytointi käytännöksi, palkkatasa-arvo

9 Monikulttuurinen Vantaa

– on koti Suomen monikulttuurisimmalle väestölle
– vahvistaa etnisiä suhteita ja rakentaa kulttuurien välistä vuorovaikutusta
– palvelee kaupunkilaisia laajalla kielivalikoimalla
– varmistaa maahanmuuttajien työllistymisen sekä omassa toiminnassaan että yksityisellä sektorilla
– vahvistaa sekä suomen kielen taitoa että oman kotikielen oppimista
– panostaa oppilaan ohjaukseen, kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön ja aikuisten uraohjaukseen sekä turvaa monipuoliset urapolut
– resursoi riittävästi aikuisten perusopetukseen

Hyväksytty yleiskokouksessa 28.1.2021