Laatu ja työkokemus ratkaisevat työmarkkinoilla

Teksti on julkaistu Helsingin Sanomissa 25.1.2013. Il­mi Sal­mi­nen muis­tut­ti (HS Mie­li­pi­de 22. 1.) an­siok­kaas­ti, et­tä opin­not tar­joa­vat opis­ke­li­joil­le ai­kaa uu­sien yri­tys­ideoi­den ke­hit­tä­mi­seen. Opin­to­ai­ko­jen ra­jaa­mis­ta poh­dit­taes­sa oli­si myös hy­vä muis­taa, et­tei no­pea […]