Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen Vihreä vaaliohjelma 2022

Kriisitilanteista ennaltaehkäisyyn

 • Panostetaan ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen, jotka ovat toimina sekä inhimillisesti että taloudellisesti tehokkaimpia. Sairaaloiden ja terveysasemien lisäksi terveyttä ja hyvinvointia ylläpidetään myös kunnan monipuolisilla kulttuuri- ja harrastuspalveluilla.
 • Varmistetaan riittävä ja osaava sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, jotta avun voi tarvittaessa saada nopeasti.
 • Varmistetaan laadukas ja tarpeenmukainen iäkkäiden kotihoito.
 • Keskitytään päihdepalveluissa haittojen vähentämiseen ja ennaltaehkäisyyn.
 • Edistetään tiedolla johtamista. Data mahdollistaa ongelmien esiin nousemisen jo varhaisessa vaiheessa, ja näin niihin on helpompi puuttua ajoissa.

Jonotuksesta saavutettavuuteen

 • Panostetaan laadukkaisiin lähipalveluihin. Sosiaali- ja terveyskeskuksen tulee olla helposti saavutettavissa kävellen, pyörällä ja julkisilla liikennevälineillä. Palvelut voivat olla myös liikkuvia ja mennä palvelua tarvitsevien luo, jolloin ihmisten tarve matkustaa terveyspalveluiden perässä vähenee.
 • Hyödynnetään digitalisaatiota ja etäpalveluita palveluiden ja neuvonnan tarjoamiseen suurille joukoille kustannustehokkaasti, asiakaslähtöisesti ja vaikuttavasti.
 • Edistetään yhden luukun periaatetta. Terveyspalveluiden lisäksi myös esimerkiksi apteekkipalvelut voisivat olla saatavilla helposti sosiaali- ja terveyskeskuksessa tai sen välittömässä läheisyydessä.
 • Varmistetaan, että palvelut ovat tarvittaessa saatavilla usealla kielellä.
 • Turvataan pelastustoimen resurssit ja lähipalvelut.

Eriarvoisuudesta yhdenvertaisuuteen

 • Turvataan kuntalaisten yhdenvertaiset mahdollisuudet saada sosiaali- ja terveyspalveluita. Asiakasmaksut eivät saa muodostua hoitoon hakeutumisen esteeksi. Palvelut tulee lähtökohtaisesti jo suunnitella niin, ettei kukaan ole eriarvoisessa asemassa.
 • Varmistetaan asiakkaan sensitiivinen kohtaaminen (mm. kulttuuri ja sukupuoli huomioiden) esimerkiksi henkilöstön riittävällä koulutuksella. Huomioidaan “pintaterveiden” yhtäläinen hoidon tarve.
 • Torjutaan asunnottomuutta yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa. Pyritään siihen, että jokaisella olisi koti. Asunnottomuuden torjunta on köyhyyden ja eriarvoisuuden torjuntaa. Köyhyys ja terveysongelmat kulkevat usein käsi kädessä.
 • Edistetään hyvinvointialueen henkilöstön työhyvinvointia. Hyvinvointialue on merkittävä työnantaja, jonka velvollisuus on edistää työntekijöidensä työhyvinvointia ja jaksamista. Henkilöstön jaksamiseen ja viihtyvyyteen vaikuttavat mm. riittävä henkilöstö, hyvät ja turvalliset työolot sekä asianmukainen palkka. Henkilöstöä tulee kuulla heitä koskevissa asioissa.

Tabuista ja stigmoista tietoisuuteen

 • Hyödynnetään tieteellistä tutkimustietoa päätöksenteossa ja palveluiden kehittämisessä, esimerkiksi käypä hoito -suosituksia.
 • Edistetään seksuaaliterveyttä tarjoamalla matalan kynnyksen seksuaali- ja ehkäisyneuvontaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt huomioiden.

Riistosta kestävyyteen

 • Ymmärretään luonnon ja ekosysteemipalveluiden merkitys terveyden edistämisessä, esimerkiksi istutukset kaupunkialueella vähentävät stressiä ja lähiluonto edistää mielenterveyttä. Puhdas ilma ja vesi ovat elämän perusta. Tehdään yhteistyötä kuntien kanssa ekosysteemipalveluiden turvaamiseksi.
 • Otetaan hankinnoissa ja investoinneissa huomioon niiden vaikutukset ympäristöön. Hyvinvointialue hoitaa talouttaan kestävästi ja läpinäkyvästi.

Yksinäisyydestä yhteisöllisyyteen

 • Mahdollistetaan yhdessä järjestöjen kanssa vertaistuen saaminen esimerkiksi pitkäaikaissairaille ja heidän omaisilleen, pitkäaikaissairaiden lasten perheille ja mielenterveyskuntoutujille. Tarjotaan järjestöille hyvinvointialueen omistuksessa olevia tiloja terveyttä edistävään toimintaan ja kokoontumiseen.
 • Hyödynnetään kokemusasiantuntijuutta, myös palveluiden kehittämisessä ja päätöksenteossa. Kuullaan ja osallistetaan palveluiden käyttäjiä.