Kolmen puolueen vastaesitys koulujen lakkauttamisesta Vantaan opetuslautakunnassa 15.10.2013.

Vihreät, Perussuomalaiset ja Vasemmistoliitto esittävät yhdessä, että Hevoshaan ja Tuomelan koulujen lakkautuksesta ei päätetä tänä syksynä. Koko Vantaan kouluverkon kunto, koulumatkat ja koulujen laatutekijät tutkitaan perusteellisessa kouluverkkoselvityksessä ennen kuin tehdään suurempia lakkautuspäätöksiä.

Kaupunginjohtajan taloussuunnitelman 2014 -2017 mukaan Vantaan oppilasmäärä kasvaa vuoteen 2023 mennessä lähes 3 000 oppilaalla. Kasvu vastaa 3 -4 suuren yhtenäiskoulun oppilasmäärää.

VASTAESITYS Opetuslautakuntaan 15.10.2013

Esitämme, että

a) Vantaan peruskouluverkosta ja koulujen kunnosta tehdään laaja, monipuolinen selvitys 10 – 20 vuoden aikajänteellä. Selvityksessä huomioidaan tulevat oppilasmäärät, kouluverkoston kunto ja koulukiinteistöjen muunneltavuus ja monikäyttömahdollisuudet, sekä turvalliset ja kohtuumittaiset koulumatkat. Kouluverkkoon kohdistuvista isommista muutoksista/ säästöistä kuten Hevoshaan ja Tuomelan koulun lakkautuksista päätetään vasta sen valmistuttua.

b) Sivistystoimen säästövaatimuksissa huomioidaan sivistysviraston tekemät säästöt suhteessa koulujen kokonaisoppilasmäärään sen sijaan, että säästöjen määrää suhteutetaan vuoden 2012 kuluihin.
ESITYKSEN TAUSTAA:

kohtaan a)

Vantaan kaupungin tulisi kasvavien oppilasmäärien, vanhentuvien koulurakennusten ja uusien asuinalueiden takia laatia perusteellinen kouluverkkoselvitys ensi vuoden aikana.Selvityksen tulisi huomioida pitkäntähtäimen kehitys esimerkiksi 10- 20 vuoden tähtäimellä.

Selvityksessä tulee ottaa huomioon nykyisten oppilasmäärämaksimien lisäksi mm:- koulujen kuntokartoitukset (ne tulee selvityksen myötä tehdä myös kouluista, joista vielä ei ole tehty)- yhteistyömahdollisuudet varhaiskasvatuksen yksiköiden kanssa

– hallinnolliset yhdistämismahdollisuudet. – eri koulukiinteistöjen tarpeet ja vahvuudet laajemmin kuin pelkkien numeeristen (euromäärät, oppilasmäärät, pinta-alat) arvojen pohjalta.

– eri koulujen pienryhmätilojen tarve (esim. sosiaalisesti haastavalla alueella tai runsaasti erityistä tukea tarvitsevia oppilaita sisältävässä koulussa) – koulujen fyysinen toimintaympäristö ja sen soveltuvuus koulutoimintaan

– koulutilojen sopivuus nykymuotoiseen koulutoimintaan ja koulujen muunneltavuus tulevaisuuden tarpeisiin

Vantaan peruskoulujen tulevaisuutta pohdittaessa on tärkeää arvioida myös laadullisia seikkoja, ei pelkästään määrällisiä. Laadulliset seikat voisi ottaa huomioon esimerkiksi pisteytyksen kautta. Perusteellisen kouluverkkoselvityksen pohjalta tulee laatia muutama vaihtoehtoinen ehdotus kouluverkon kehittämisestä. Skenaarioiden taustalle tulee laatia myös ihmisvaikutusten arviointi.

Laaja valmistelu ja vaihtoehtojen esittely varmistaa pitkäjänteiset, toimivat, turvalliset ja terveelliset kouluratkaisut Vantaan koululaisille.

kohtaan b)

Vantaan oppilasmäärä kasvaa 250 oppilasta/vuosi. 10 vuodessa meillä on 2500 oppilasta enemmän. Jos uusia kouluja ei rakenneta (Ilolan paviljongin ja Aurinkokiven lisäksi) peruskoulutilat tiivistyvät tulevien 10 vuoden aikana joka tapauksessa, vaikka kouluja ei lakkauteta

.Säästöt käyttömenoissa kumuloituvat joka vuosi niin, että v. 2022 tilasäästöt ovat 5,3 miljoonaa euroa vuodessa, kun tarkastellaan käyttömenoja suhteutettuna oppilasmäärään. Koulujen käyttömenotkin tulevat muuttumaan, koska koulujen palveluiden tuottamistoimintaa ollaan tehostamassa.

Lisäksi säästetään investointikuluissa 4-5 koulurakennuksen verran, kun uusia kouluja ei rakenneta. Mikäli pidettäisiin yllä nykyistä tilankäyttöä (n. 12,5 m2/oppilas), pitäisi uusi koulu rakentaa lähes joka toinen vuosi. Pelkästään antamalla nykyisten koulujen täyttyä vuosittaisen oppilasmäärän kasvun myötä, säästetään useita kymmeniä miljoonia euroja tulevan kymmenen vuoden aikana (tilatehokkuussuunnitelman 10,5 m2/oppilas mukaisesti).

Lisätietoja antavat:
Vaula Norrena (vihr) 041 – 510 5636, Riikka Åstrand (vihr.) 050-5394555
Ulla Sajaniemi (perus) 041 – 4622916, Niilo Kärki (perus) 050 – 3652 175
Jari Jääskeläinen (vas.) 050 -35006